Notícies

La Diputació de Girona impulsa la declaració de l'Albera com a parc natural 

Foto : La Diputació de Girona impulsa la declaració de l'Albera com a parc natural 

El Ple, en la sessió ordinària de gener, també aprova una actuació a la carretera GIV-5217, a Queralbs, per valor de 326.902 euros

També s'aproven subvencions dels serveis de Medi Ambient i Comunicació Cultural

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat, en la sessió ordinària del mes de gener, una declaració institucional per impulsar la qualificació de l'Albera com a parc natural. L'Albera és un espai natural de primer ordre a Catalunya, que constitueix una unitat perfectament identificable i d'un gran interès biogeogràfic i paisatgístic, amb valors excepcionals de geodiversitat, hàbitats naturals i paisatges, que es concreten en els nombrosos elements de patrimoni natural i cultural que conté l'espai.

La declaració de l'Albera com a parc natural, fet que l'equipararia amb els tres parcs naturals de la comarca, encara no s'ha fet efectiva malgrat que es considera que, sent un dels espais natural bàsics i més rellevants del país, té una necessitat urgent de preservar i gestionar els seus valors naturals, culturals i socials.

Amb aquesta aprovació, el Ple vol reivindicar la urgència de declarar l'espai com a parc natural per protegir-ne el valor patrimonial i donar suport als grups que ho reivindiquen des de fa més de quaranta anys. El pas següent serà notificar la decisió del Ple a la resta d'administracions implicades.

En la sessió d'avui del Ple s'ha destacat que la Diputació de Girona:

 1. És conscient de la llarga trajectòria reivindicativa i de lluita per la creació del Parc Natural de l'Albera, que comença a Espolla l'any 1977, que el 1984 es consolida amb la constitució de la Coordinadora per a la Defensa de l'Albera (composta per diverses entitats culturals i ambientals de la comarca i de la Catalunya del Nord) i que s'ha anat mantenint fins al dia d'avui a través de diverses entitats i plataformes que han tingut com a objectiu comú la protecció efectiva de tota l'Albera.
 2. És coneixedora dels valors patrimonials excepcionals de l'Albera donats a conèixer per la comunitat científica del país i del fet que les diverses figures de protecció que l'afecten -que, tanmateix, no n'han permès una gestió activa (excepte en el cas del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera)- no s'ajusten a la qualitat dels seus valors excepcionals. És coneixedora, també, de l'existència de documents tècnics ja redactats i presentats a la Junta Rectora del Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) l'any 2006 pels responsables de la planificació dels espais naturals de la Generalitat de Catalunya, on es considera necessària la declaració del Parc Natural de l'Albera.
 3. Està alerta de les amenaces que hi ha a escala global, com són el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, que ja estan afectant també l'Albera, i adverteix de la necessitat de gestionar el territori vers la resiliència davant aquests reptes.
 4. Creu fermament en la necessitat del Parc Natural de l'Albera com a únic organisme integrador de la gestió de la unitat funcional que és l'Albera, que pugui incloure totes les figures de protecció superiors, tant presents com futures, i que pugui actuar preventivament i gestionar tota la unitat de forma activa per tal de preservar el patrimoni geològic, biològic, paisatgístic, arqueològic, històric i sociocultural d'aquesta àrea geogràfica.
 5. Té molt present l'actual situació socioeconòmica d'aquest territori, de la qual destaca la importància creixent dels sectors vitivinícola i de l'oli, que amb la recuperació dels cultius de la vinya i l'olivera estan creant noves dinàmiques socials, econòmiques i culturals que magnifiquen els valors de tot l'espai de l'Albera. El valor afegit associat a aquest tipus d'agricultura té un efecte de salvaguarda del paisatge, que ajuda a mantenir el mosaic agroforestal i tot el patrimoni, tant natural com cultural.
 6. Reconeix la importància creixent dels espais naturals de protecció especial, com els parcs naturals, i la necessitat de designar-ne de nous per fer front al canvi climàtic, per revertir la pèrdua de biodiversitat, per restaurar les zones humides, per garantir els connectors ecològics i la salut dels ecosistemes i per ajudar a la revitalització socioeconòmica del món rural, tal com recomana la Unió Europea a l'«Estratègia de la UE sobre la biodiversitat per al 2030» i a «La nova estratègia d'adaptació al canvi climàtic de la UE».

Atès que totes les polítiques que cal implementar en aquesta àrea geogràfica estan alineades amb la constitució d'un parc natural, el Ple de la corporació ha aprovat per unanimitat la declaració institucional següent:

 • Donar suport a la moció per reivindicar la urgència de la declaració del Parc Natural de l'Albera com a figura de protecció necessària per al reconeixement dels valors patrimonials d'aquest espai, i per al desenvolupament socioeconòmic d'aquest territori. 
 • Donar suport i col·laborar amb tots els ajuntaments de l'àrea geogràfica de l'Albera i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que han aprovat la moció per reivindicar la urgència de la declaració del Parc Natural de l'Albera i comprometre's a promoure'l. 
 • Instar el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a l'elaboració de la proposta del Parc Natural de l'Albera, establint un calendari coherent i impulsant al mateix temps un procés d'informació i participació en el territori, tal com estableix la Llei d'espais naturals i fent ús de tots els mitjans oferts per les altres administracions implicades, per tal d'explicar la proposta i implicar-hi la població i les entitats locals.
 • Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la priorització d'aquesta reivindicació en les polítiques i línies de treball dels responsables i tècnics del Servei de Planificació de l'Entorn Natural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la seva col·laboració activa en la proposta del Parc Natural de l'Albera. Sol·licitar als grups parlamentaris que ho creguin convenient la presentació d'una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per instar el Govern de la Generalitat a promoure la declaració del Parc Natural de l'Albera.
 • Traslladar aquesta declaració institucional al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de Territori i de Cultura, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i a tots els ajuntaments afectats.

Actuació a la carretera GIV-5217, a Queralbs, per valor de 327.000 euros
El Ple també ha aprovat el projecte de millora del drenatge de la carretera GIV-5217, a Queralbs. La Diputació de Girona és titular d'aquesta carretera, que té una longitud de 6.773 metres i una amplada de 5 metres en l'àmbit d'actuació. D'acord amb l'aforament de 2022, la intensitat mitjana diària (IMD) és de 699 vehicles per dia i el percentatge de vehicles pesants és del 8,71 %.

El servei de Xarxa Viària ha redactat el projecte de millora del drenatge en el punt quilomètric 4+926 de la carretera GIV-5217, a Queralbs, amb un pressupost de 326.902, 09 euros. L'objecte d'aquest projecte és definir les obres de millora del drenatge, localitzat al torrent que creua la carretera al punt quilomètric indicat, on l'obra de millora del drenatge transversal presenta clarament una capacitat insuficient.

El projecte restarà sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils a l'efecte de poder formular reclamacions o al·legacions.

Aprovades les subvencions dels serveis de Medi Ambient i Comunicació Cultural 
La Diputació de Girona ha aprovat les bases específiques reguladores de subvencions per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny que convoca cada any per tal de finançar inversions en l'àmbit del parc destinades a compensar l'increment del cost derivat de l'aplicació de la normativa del Pla Especial i promoure les activitats compatibles amb la conservació dels valors del parc i de la reserva de la biosfera.

També, la Diputació de Girona, en l'exercici de la seva competència d'assistència als ajuntaments, dona suport al desenvolupament econòmic i social vinculat a l'activitat agrària de la demarcació. Enguany el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona 2024-2027 incorpora l'eix estratègic «Suport a fires agràries i ambientals» amb l'objectiu de donar suport a les fires agràries, ramaderes, ambientals o de productes derivats de l'activitat agrícola i ramadera a la província de Girona, periòdiques i consolidades, i concursos de races autòctones ramaderes, i de suport a l'organització de congressos internacionals de temàtica ambiental.

Des del servei de Comunicació Cultural s'han aprovat diferents bases de subvencions: per a activitats i edicions dels centres d'estudis per a l'any 2024, per al foment de produccions editorials i per a edicions d'interès local editades pels ajuntaments. També s'han aprovat les bases per al III Concurs de Còmic i Novel·la Gràfica «Llamps i Tintes!».