Notícies

La Diputació de Girona impulsa el primer pla pilot estratègic d'infraestructura verda a la demarcació, a Hostalric

Foto : La Diputació de Girona impulsa el primer pla pilot estratègic d'infraestructura verda a la demarcació, a Hostalric</p

El document inclou sis objectius estratègics i cinquanta-vuit línies d'actuació per als propers deu anys, que tenen en compte els serveis ecosistèmics que el territori municipal aporta i la preservació de la biodiversitat 

S'ha elaborat mitjançant sessions participatives en què ha intervingut la ciutadania, i hi ha un segon pla pilot aprovat inicialment a Vilobí d'Onyar

«Identificar i protegir la infraestructura verda i els serveis ecosistèmics d'un municipi, que acaben repercutint en el seu desenvolupament econòmic i social actual i futur, i en la salut i el benestar dels ciutadans». Amb aquest propòsit, la Diputació de Girona, a través del servei de Medi Ambient, impulsa la redacció de plans estratègics d'infraestructura verda (PEMIV), enfocats principalment a municipis amb menys de 20.000 habitants.

Hostalric (la Selva) és el primer municipi de les comarques gironines que ha aprovat definitivament un pla d'aquestes característiques, després que la Diputació de Girona n'obrís una convocatòria pública. Amb l'assistència tècnica de Minuartia, el procés per redactar el pla ha inclòs sessions participatives obertes que han comptat amb la col·laboració de la ciutadania i d'entitats del municipi.

Es tracta d'un document que permet posar de manifest el valor el territori i promoure la conservació d'elements rellevants per a la conservació de la biodiversitat i la connectivitat ecològica, més enllà dels espais naturals protegits. Per tant, la voluntat és que el document esdevingui també una eina de referència per al planejament urbanístic municipal, com el pla general i els seus plans derivats.

Així ho explica l'alcalde d'Hostalric i diputat de Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, Nil Papiol: «Aquest pla pilot d'infraestructura verda ens proporciona una visió innovadora, més àmplia, del territori municipal, que integra aspectes cabdals com la conservació de la biodiversitat i els serveis indispensables de suport, proveïment, regulació i també culturals que ens aporta, i l'adaptació al canvi climàtic».

La redacció dels plans d'infraestructura verda se situa en un procés progressiu d'elaboració d'estratègies des de l'àmbit europeu fins al municipal, passant per l'estatal i l'autonòmic. Cada nivell estableix el marc per als documents del nivell immediatament inferior, en un desplegament en cadena

La col·laboració entre la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit s'emmarca en l'acord marc que les dues administracions van rubricar l'any passat per col·laborar en projectes comuns en matèria d'espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. 

 

Identificació dels components de la infraestructura verda i actuacions

A Hostalric s'han identificat els espais naturals protegits de la riera d'Arbúcies i la Tordera com a àrea nucli de la infraestructura verda. També s'han identificat els connectors ecològics formats per aquests dos cursos i l'entorn del barranc de Nualard i torrent de Mas Siurana.

Com a espais multifuncionals, s'han distingit els de valor agrícola, constituïts per dues zones d'horta; els de valor agroforestal, formats per tres espais; i els de valor ecològic i paisatgístic, representats pel turó del Castell. S'hi afegeix un espai verd urbà en sol urbanitzable, que manté una relació molt estreta amb l'entorn rural i que inclou un hàbitat d'interès comunitari. Finalment s'identifiquen franges periurbanes, entorns rurals que reben una forta influència de l'espai urbà. 

A partir d'aquí, aquest pla pilot defineix sis objectius estratègics, que tenen en compte els serveis ecosistèmics rellevants per al municipi aportats pels elements de la infraestructura verda.

Aquests sis objectius estratègics es concreten en catorze objectius operatius i cinquanta-vuit línies d'actuació a executar durant els propers deu anys, que és el període de vigència del pla pilot estratègic d'infraestructura verda. 

Així, entre d'altres, algunes de les actuacions s'adrecen a reforçar la funcionalitat dels connectors fluvials, la renaturalització d'espais, el control d'espècies exòtiques invasores i la gestió forestal sostenible, o a potenciar les hortes i el proveïment d'aliment de proximitat.

En l'actualitat, hi ha un segon pla pilot estratègic aprovat inicialment, a Vilobí d'Onyar (la Selva). S'ha redactat i conduït a través de diferents sessions participatives que han tingut lloc entre el 2022 i el 2023. L'any 2024, se n'engegarà un tercer a Palafrugell, al Baix Empordà.