Notícies

El Ple, en la sessió de novembre, aprova diferents subvencions provinents dels serveis de Cooperació Local, Medi Ambient i Cultura  

Foto : El Ple, en la sessió de novembre, aprova diferents subvencions provinents dels serveis de Cooperació Local, Medi Ambi

També s'han aprovat les mocions sobre la resolució pacífica del conflicte entre l'Estat d'Israel i Palestina i perquè el Departament d'Acció Climàtica assumeixi tots els costos del tancament de Solius

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del mes de novembre, ha aprovat les bases reguladores de subvencions per a polítiques de foment de la participació ciutadana, per tal d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de les subvencions de la secció de Govern Obert. Les ajudes són per finançar programes d'ajuntaments per planificar i executar les polítiques de foment de la participació ciutadana, convocades amb el procediment de concurrència competitiva i amb un import màxim de cinc mil euros.

La Diputació també ha aprovat les subvencions als ajuntaments en el marc del programa «Del pla a l'acció 2024-2025» del servei de Medi Ambient per al finançament d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle planificades prèviament en plans d'acció d'energia sostenible i clima (PAESC) aprovats pels ajuntaments. En aquesta ocasió se simplifiquen les línies de subvencions (es passa de set a quatre línies), es posa l'eix prioritari en les comunitats energètiques i s'amplien els barems. Les línies de subvencions són per a actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior; actuacions per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics, instal·lacions i/o equipaments i per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle; actuacions destinades a impulsar comunitats energètiques (autoconsum compartit amb la ciutadania) i a gestionar comunitats energètiques, i actuacions d'assistència tècnica destinades a impulsar projectes de rehabilitació energètica al sector residencial.

El Ple, en la sessió d'avui, també ha aprovat les bases per a les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals del servei de Medi Ambient. El Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona incorpora la línia de subvencions «Subvencions en matèria forestal» amb l'objectiu de donar assistència als municipis en matèria de prevenció d'incendis i per a la gestió forestal de finques de titularitat municipal. També es donarà suport al desenvolupament econòmic i social local en l'àmbit forestal.

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar el suport a ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora; agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines; ajuntaments de menys de 20.000 habitants per a treballs forestals de prevenció d'incendis forestals previstos en la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals; associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius d'adaptació dels boscos al canvi climàtic, prevenció d'incendis i/o producció de biomassa; ADF per a actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles, en cas d'incendis forestals i d'emplenament d'urgència de dipòsits d'aigua pertanyents a la xarxa bàsica, demanades pels bombers a les ADF, i federacions i/o associacions d'ADF per a l'organització i el funcionament d'unitats operatives d'estiu de vigilància per a la prevenció d'incendis en espais naturals protegits inclosos en perímetres de protecció prioritària (PPP) per a la prevenció d'incendis forestals al massís de l'Albera, el cap de Creus, el Montgrí - Muntanya Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes.
En aquestes ajudes es millora la subvenció, que passa del 75 % al 85 %; s'amplia la línia a les associacions de propietaris, i s'augmenta l'aportació a les ADF per vigilància. En total, per a l'any 2024, s'arriba als 320.000 euros d'ajuts. 

La Unió Europea, a través de diversos programes i convocatòries, posa a disposició dels ens locals i les entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona recursos econòmics a fi de subvencionar una part o la totalitat de les actuacions que cal desenvolupar en diversos àmbits. En la sessió d'avui del Ple s'han aprovat també les bases de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona des del servei de Programes Europeus als ens locals i les entitats sense ànim de lucre per a la redacció i presentació de projectes a les convocatòries finançades per la Unió Europea. L'objectiu de la Diputació és subvencionar el cost de redacció i presentació del projecte a aquestes convocatòries.

 

Aprovades diferents subvencions de l'Àrea de Cultura, Noves tecnologies i Esports 

S'han aprovat també les bases reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. Aquestes subvencions tenen tres línies d'ajuts: activitats culturals d'interès públic local, festivals culturals i produccions culturals (audiovisuals, musicals i teatrals). 

Així mateix, s'han aprovat les subvencions per a la programació de la Campanya de Teatre Amateur 2024, que s'executen des del servei de la Casa de Cultura, adreçades als grups de teatre amateur de les comarques gironines. Aquests ajuts es destinen a la realització d'obres de teatre d'aficionats a la demarcació i a potenciar l'activitat dels grups amateurs que programen obres de teatre.

El Ple també ha aprovat les bases de subvencions de concurrència competitiva per a la restauració de béns immobles de valor patrimonial, que s'atorguen des de Monuments. Aquestes subvencions són per finançar inversions per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial.

 

Moció per a la resolució pacífica del conflicte entre l'Estat d'Israel i Palestina

La moció per a la resolució pacífica del conflicte entre l'Estat d'Israel i Palestina ha estat aprovada de manera unitària per tots els grups del Ple.

La moció expressa la solidaritat de la Diputació de Girona amb totes les víctimes del conflicte entre l'Estat d'Israel i Palestina. Així mateix, manifesta que la comunitat internacional ha d'actuar i fer complir les resolucions de les Nacions Unides, el dret internacional i els drets humans, i fa una crida a aturar immediatament els atacs d'Israel sobre la Franja de Gaza, a evitar més desplaçaments forçosos de població i a fer arribar a la Franja aliments, aigua, electricitat i totes les necessitats bàsiques per a la vida. A més, demana al Govern de l'Estat espanyol que aturi el comerç d'armes amb l'Estat d'Israel.

Amb aquesta moció s'insta el Govern espanyol i la Unió Europea a prendre les mesures necessàries per contribuir a posar fi al bloqueig total que Israel ha imposat a Gaza, per aturar el genocidi del poble palestí i per garantir l'arribada d'ajuda humanitària. També manifesta el compromís de no donar suport ni prestar ajuda o assistència que puguin contribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats. Alhora expressa el suport a una solució pacífica del conflicte entre els dos pobles que, partint del reconeixement i la garantia dels seus drets, possibiliti un futur en pau i convivència en peu d'igualtat. A més, demana que es respecti i protegeixi el dret dels refugiats palestins de tornar a casa seva i recuperar les seves propietats, tal com estableix la Resolució 194 de les Nacions Unides.

Finalment, resol traslladar aquests acords a l'Ambaixada d'Israel a l'Estat espanyol, al Consolat d'Israel a Barcelona, al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Senat, al Congrés de Diputats, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

 

Moció sobre el tancament de Solius

El Ple també ha aprovat la moció amb relació al tancament del complex de residus de Solius (Baix Empordà): assumir-ne tots els costos de gestió, planificar-lo perquè sigui gradual i garantir-ne la logística sostenible i eficient de proximitat, per mitjà del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

La moció també demana que l'Agència Catalana de Residus lideri activament, en col·laboració amb els municipis, l'assoliment de la taxa justa i els models més eficients de recollida selectiva individualitzada per al 2025, i que es promoguin models territorials que donin resposta a les diverses realitats pel que fa a l'ordenació urbanística, l'estructura poblacional i el volum d'activitats econòmiques.

Finalment demana que es traslladin aquests acords al Govern de la Generalitat i a l'Agència Catalana de Residus.
La moció ha estat també consensuada per tots els grups polítics de la Diputació de Girona.