Notícies

Llum verda del Ple de la Diputació de Girona al pressupost general per al 2023, de 169 milions d'euros

Foto : Fotos: M. Millan

Els comptes, que han rebut els vots favorables de Junts per Catalunya, ERC, PSC, Independents de la Selva i Tots per l'Empordà i el vot en contra de la CUP, han crescut un 3,8 % respecte a l'exercici anterior 

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat inicialment aquest migdia, en una sessió extraordinària al saló de sessions de la corporació, el pressupost general de la corporació per al 2023, que enguany assoleix la xifra de 169 milions d'euros. Ho ha fet amb els vots favorables de l'equip de govern (Junts per Catalunya i ERC), així com del PSC, Independents de la Selva i Tots per l'Empordà. La CUP hi ha votat en contra. 

Per quart exercici consecutiu, el pressupost general de la Diputació augmenta. En aquesta ocasió i en termes consolidats, un 3,8 % respecte al 2022. Aquests comptes inclouen la mateixa corporació, així com els seus tres organismes autònoms (Dipsalut, XALOC i el Conservatori de Música Isaac Albéniz) i l'entitat pública empresarial Semega. 

Si també hi afegim els consorcis adscrits (el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i el Consorci de les Gavarres) i les societats mercantils participades majoritàriament (el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i SUMAR), el pressupost del grup institucional ascendeix en aquest proper exercici a 245,5 milions d'euros, un 7 % més respecte al 2022. La Fundació Casa de Cultura deixa de ser un ens dependent i s'integra dins el pressupost general de la Diputació, a l'Àrea de Cultura. 

Els comptes s'han adaptat a la realitat i a les necessitats del territori per tal de respondre amb agilitat a la conjuntura econòmica actual. En aquest sentit, es potencia el desplegament de la fibra òptica i s'impulsen accions mediambientals per lluitar contra el canvi climàtic. També es posa el focus en les polítiques socials i d'habitatge i en el suport a les iniciatives culturals i esportives arreu de les comarques gironines. La voluntat de la corporació és ser al costat dels ajuntaments i els ens locals de la demarcació -són els destinataris del 51 % de les subvencions i transferències-, així com dels gironins i gironines.

 

*Sessió ordinària del Ple corresponent al mes de novembre

Prèviament, també s'ha dut a terme la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de novembre, on s'ha donat el vistiplau al reglament de funcionament de la Bústia ètica de la Diputació de Girona i els ens del seu sector institucional.

Es tracta d'una nova eina per al bon govern i la integritat pública, creada perquè la ciutadania disposi d'un canal segur de participació que permeti posar en coneixement de l'Administració qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció de l'ordenament jurídic, que sigui contrària a l'interès públic o que vulneri les normes de conducta aplicables a la Diputació de Girona i als ens del seu sector institucional.

L'aprovació definitiva del reglament farà possible l'entrada en funcionament de la Bústia ètica, prevista per al proper mes de gener. La Bústia és una eina digital desenvolupada per la plataforma ciutadana Xnet i el Consorci AOC.

A la Diputació de Girona, la Bústia ètica ve a sumar-se al Codi ètic, aprovat per unanimitat el març de 2022, així com a les diverses iniciatives impulsades per la Comissió d'Integritat Institucional. Amb la Bústia ètica, qualsevol persona podrà comunicar conductes dutes a terme per l'Administració que puguin ser contràries a l'ordenament jurídic i a l'interès públic, o que vulnerin les normes de conducta aplicables a la Diputació de Girona. La Bústia és un canal de comunicació que garanteix la confidencialitat i l'anonimat de les persones comunicants, i constitueix una eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. L'eina permet enviar missatges i adjuntar-hi documents, així com establir i mantenir un espai de comunicació constant i segur entre el comunicador anònim i l'òrgan instructor de la Bústia ètica.

Adhesió a l'Associació de Micropobles de Catalunya

El Ple de la Diputació de Girona també ha aprovat que la institució s'adhereixi a l'Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) com a membre i passi a formar-ne part com a soci de ple dret.

L'Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) és una entitat de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i sotmesa a l'ordenament jurídic públic, que aplega els municipis catalans que tinguin una població igual o inferior als 500 habitants o que reuneixin les característiques establertes per ser-ne soci i que lliurement s'hi vulguin adherir. L'Associació promou el municipalisme, la igualtat entre persones i l'equilibri territorial. El municipalisme, perquè és el nivell fonamental d'organització política i social en un marc democràtic. La igualtat entre les persones, perquè el respecte dels drets i deures de tothom i l'acció compensatòria de dèficits i carències han de tenir una clara expressió arreu, però especialment en aquelles societats com són els micropobles, en els quals, per la seva naturalesa geogràfica i social, l'assoliment de la igualtat d'oportunitats és especialment necessària, tant pel que fa a la ciutadania com a la gestió dels ajuntaments. L'equilibri territorial, perquè les polítiques públiques han de garantir el desenvolupament del territori d'acord amb les seves característiques, generar la seva energia i promoure els productes, la cultura i el patrimoni de manera que el repoblament de l'àmbit rural sigui una realitat. 

L'àmbit territorial de la Diputació de Girona compta amb un bon nombre de municipis amb aquestes característiques i es procura fomentar el desenvolupament econòmic i social i la planificació de tot el territori provincial. Per tant, hi ha una confluència d'interessos amb les finalitats i objectius estratègics de l'Associació de Micropobles de Catalunya per generar sinergies i treballar en el mateix sentit a favor de l'assistència i la cooperació als municipis.

Llum verda a diferents bases reguladores de subvencions

La sessió ordinària del Ple d'avui també ha aprovat les bases reguladores per a diferents línies de subvencions. Està previst que s'obrin les convocatòries públiques a inicis del 2023, un cop finalitzi el termini d'exposició pública.

Una de les línies va destinada a entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana a les comarques gironines, en el marc del programa educatiu «Identitats, arrels i tradicions». D'acord amb les bases, es podran finançar activitats educatives que s'ofereixin als grups escolars d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. Totes les propostes han d'incorporar valors per aconseguir la sensibilització i la corresponsabilització de l'alumnat envers la cultura popular.

A més, han rebut llum verda les bases reguladores de tres línies més del servei de Comunicació Cultural: per al foment de produccions editorials d'interès cultural que siguin obres d'autors gironins o de temàtica centrada en l'àmbit de les comarques gironines; per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments gironins, i per a activitats i edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de la demarcació. Així mateix, s'han aprovat les bases reguladores del concurs de projectes de còmic i novel·la gràfica «Llamps i tintes!» amb el propòsit d'incentivar la creació en aquestes modalitats i potenciar l'edició d'aquests gèneres en llengua catalana.

El Ple avui també ha aprovat les bases de l'any 2023 per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. La novetat per al proper any és que tots els subprogrames són compatibles amb altres subvencions i que caldrà justificar del 90 al 100 %. En els programes A3, de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, i A4, de suport a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius municipals, es preveu pròrroga tant en la justificació com en l'execució. Els beneficiaris podran ser entitats declarades d'utilitat pública. I pel que fa al programa B2, de suport a l'esport d'alta competició, enguany estarà obert a curses d'orientació i a gimnàstica artística i gimnàstica rítmica. 

Finalment, també s'han aprovat inicialment les bases reguladores de subvencions que concedeix la Diputació de Girona, des del Servei de Programes Europeus, als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, consells esportius i entitats declarades d'utilitat pública amb seu a la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes per presentar a les convocatòries finançades per la Unió Europea.

Moció a favor d'una línia d'ajudes als ajuntaments i consells comarcals per a la creació de refugis climàtics als patis de les escoles

Finalment, amb el suport de tots els grups polítics, s'ha aprovat una moció del grup del PSC a favor de la creació de refugis climàtics als patis de les escoles i a les zones de trànsit d'alumnes vinculats a les escoles, amb sistemes naturals d'ombra.

En la moció es considera que habilitar espais climàtics als patis de les escoles té sentit i és efectiu per mitigar les temperatures de les zones exteriors de les escoles. En aquest sentit, la millor opció per complir aquest objectiu és naturalitzar els espais exteriors amb arbres que donin ombra a zones àmplies dels patis sense entorpir la circulació dels nens o reduir l'espai d'esbarjo. La naturalització dels patis contribuirà també a millorar la biodiversitat i a reduir el CO2 atmosfèric.