Notícies

El Ple de la Diputació de Girona aprova el Pla d'Igualtat de la corporació per als anys 2022-2025

Foto : El Ple de la Diputació de Girona aprova el Pla d'Igualtat de la corporació per als anys 2022-2025

En la primera sessió del Ple de l'any s'han aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la implementació dels ODS als municipis de més de 5.000 habitants

S'ha donat el vistiplau a les bases de subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments

S'ha aprovat per unanimitat la moció de defensa del territori i rebuig a la pedrera d'Osor

 

En la primera sessió del Ple de la Diputació de Girona del 2022, que s'ha dut a terme de manera telemàtica a causa de les noves mesures per contenir la pandèmia de la COVID-19, s'ha aprovat, amb 25 vots a favors i l'abstenció de la CUP, el Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona per al període 2022-2025.

Els plans d'igualtat són documents en què una organització defineix la seva política en relació amb el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre les dones i els homes que hi treballen i que s'hi relacionen. Els plans d'igualtat tenen per objectiu general assolir la igualtat tot eliminant qualsevol possible discriminació per raó de sexe en l'àmbit de les organitzacions.

La Diputació de Girona va aprovar el seu primer i únic Pla d'Igualtat en la sessió del Ple de 15 de febrer de 2011. A partir d'aquell Pla d'Igualtat originari, es va constituir la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat, integrada per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa, i per representants tècnics i polítics de la institució. Aquesta Comissió de Seguiment s'ha constituït en comissió negociadora per a l'aprovació del nou Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona per als anys 2022-2025.

Els objectius i les mesures d'igualtat d'aquest segon Pla d'Igualtat s'estructuren en 7 eixos i 19 accions:
·    Eix 1. Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la institució (inclou 8 mesures)
·    Eix 2. Lluitar contra la infrarepresentació femenina (inclou 2 mesures)
·    Eix 3. Promoure la igualtat en les condicions de treball (inclou 2 mesures)
·    Eix 4. Promoure els drets de la conciliació de la vida laboral i familiar (inclou 2 mesures)
·    Eix 5. Promoure la seguretat i la salut laborals (inclou 1 mesura)
·    Eix 6. Prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe (inclou 2 mesures)
·    Eix 7. Donar suport a les treballadores víctimes de la violència de gènere (inclou 2 mesures)

El segon Pla d'Igualtat de la Diputació ha estat negociat amb els representants dels treballadors durant el 2021 amb la finalitat d'adaptar-lo adequadament a les noves exigències de la normativa, partint d'una situació inicial que s'ha analitzat en un estudi de diagnosi amb dades dels anys 2019 i 2020. La diagnosi prèvia de la situació ha partit d'una anàlisi desagregada per sexes i s'ha avaluat: la distribució d'homes i dones per categories, altes i baixes del personal, dels processos de promoció interna, de la bretxa salarial de gènere, del gaudiment de diversos permisos de conciliació de la vida familiar i laboral, de la formació, de la realització d'hores extraordinàries, i els criteris de comunicació organitzativa i de salut laboral, entre d'altres.

Aquesta diagnosi dona com a resultat una plantilla molt equilibrada, amb un 53,66 % de dones i un 46,34% d'homes l'any 2020. La bretxa salarial al 2020 es va situar en un 5 %, una dada per sota de les mitjanes del sector públic (que és del 8 % aproximadament) i del sector privat (que és a l'entorn d'un 20%, segons dades de 2019 de l'Institut Nacional d'Estadística).


Implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 habitants de la demarcació de Girona.

L'objectiu és donar suport a aquests ajuntaments gironins perquè tinguin coneixements, eines i recursos per orientar les seves polítiques públiques cap a l'assoliment dels ODS. Es consideren subvencionables les propostes que incorporin la redacció d'un pla d'alineament de les polítiques locals del municipi amb els ODS i la formació dels càrrecs electes i treballadors de l'ajuntament en Agenda 2030 i ODS. La partida pressupostària és de 80.000 euros i cada ajuntament podrà obtenir un màxim de 8.000 euros de subvenció.

El diputat delegat de Desenvolupament Sostenible, Joan Fàbrega, ha manifestat que amb aquesta nova línia de subvencions, ara per a municipis de més de 5.000 habitants, «seguim amb el compromís d'estendre la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible a tots els municipis de la demarcació de Girona». «Les subvencions permetran dotar de coneixements, eines i recursos per orientar les polítiques públiques dels governs municipals amb la finalitat d'assolir els ODS i, en definitiva, promoure accions que ens portin cap a una demarcació sostenible», ha afegit el diputat Joan Fàbrega.


Projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines

També s'ha acordat per unanimitat l'aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions per finançar projectes de millora de la gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines, de les entitats municipals descentralitzades (EMD) i d'arxius eclesiàstics que incideixin en les línies estratègiques següents: projectes de gestió de documents i arxius; treballs especialitzats en restauració, conservació i digitalització, i projectes de recuperació de fons documentals de persones o entitat del món de l'esport del municipi.

Atesa la necessitat i les mancances de recursos tècnics, humans i econòmics en relació amb el tractament, instal·lació i recuperació de la documentació manifestades per molts ajuntaments, i amb l'objectiu de seguir promovent bones pràctiques en la gestió documental i l'organització dels arxius de les comarques gironines, l'any 2021 el Servei d'Arxius i Gestió de Documents, ha tornat a convocar aquesta línia de subvencions, amb un crèdit assignat de 99. 500 euros, que ha resultat insuficient i ha deixat sol·licituds per cobrir i projectes per finalitzar. Per això, el servei torna a convocar enguany les subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2022.

El diputat delegat d'Assistència als Municipis i Serveis Generals, Quim Ayats, ha manifestat que les subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de la Diputació d'aquest 2022 són «imprescindibles per fer possible la conservació i organització de la documentació municipal». I, de la mateixa manera, «per impulsar projectes de recuperació de fons documentals que són tan rellevants per conèixer el nostre passat i entendre millor on estem», ha afegit. «Una de les principals novetats que hem impulsat aquest any és la millora dels tràmits que fins ara calien per fer la sol·licitud de la subvenció, prioritzant la rapidesa i l'agilitat administrativa. Treballem sempre pensant en ser una administració eficaç i eficient que estigui al costat dels 221 municipis de la demarcació per resoldre les seves necessitats», ha exposat el diputat Quim Ayats.

 

Moció del grup de la CUP de defensa del territori i rebuig a la instal·lació d'una activitat extractiva al municipi d'Osor

El Ple també ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup de la CUP de defensa del territori i rebuig a la instal·lació d'una activitat extractiva al municipi d'Osor.
S'han aprovat els següents acords:
Primer. Mostrar el rebuig i total oposició a la instal·lació d'una activitat extractiva al municipi d'Osor per les greus conseqüències que tindrà a nivell ambiental, paisatgístic, social i econòmic durant dècades, hipotecant el futur del territori i de les persones que hi viuen.
Segon. Instar la Diputació de Girona a mostrar el seu rebuig a la instal·lació d'una  activitat extractiva al municipi d'Osor per tots els motius exposats anteriorment, tal com ja han fet els plens de l'Ajuntament d'Osor i del Consell Comarcal de la Selva.
Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que apliqui el principi de precaució i que faci un gir en les actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i que apostin per posar de forma real els interessos de la majoria al centre, assumint que ja estem immersos en una situació d'emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència i no basant-se en una llei com la de mines de l'any 1975.
Quart. Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, en què es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica dels projectes, sobre les alternatives possibles a l'entorn proper al municipi amb la població i implicant diferents actors per conscienciar de la importància d'un canvi de model que sigui capaç de defensar el medi ambient i els interessos de la gent del territori i, en aquest cas, del món rural.
Cinquè. Comunicar aquests acords a la plataforma veïnal «No a la Pedrera», al municipi d'Osor, al Consell Comarcal de la Selva, a les conselleries afectades de la Generalitat de Catalunya i als 26 municipis de la comarca de la Selva.