Patrimoni

Patrimoni i Expropiacions té cura, per una banda, de la gestió del patrimoni de la Diputació; això és, del conjunt de béns i drets de què aquest organisme és titular, que comprèn la tramitació dels expedients d’adquisició, venda, arrendament, cessió, etcètera, i la gestió de les assegurances.

Té la responsabilitat de confeccionar i mantenir adequadament l’inventari de béns (immobles, mobles, drets reals, propietat immaterial, valors mobiliaris, historicoartístics, etc.), amb la distinció entre béns de domini públic o patrimonials.

D’altra banda, gestiona les expropiacions necessàries per a l’execució dels projectes d’obres de la Diputació, principalment els relatius a la xarxa viària. La secció d’Expropiacions també presta als ajuntaments gironins el servei d’assistència tècnica en la tramitació dels expedients d’expropiació municipals.

En aquest apartat es pot trobar l’inventari general de béns i drets de la Diputació de Girona, la relació d’edificis i finques de la seva propietat i el lloc on s’ubiquen, així com la relació de vehicles de què disposa, siguin de propietat o arrendats. També hi consta el Pla de Serveis d’Assistència en Gestió Expropiatòria i el formulari per sol·licitar-lo.

Serveis i activitats

Dades de contacte