Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

El massís del Montseny presenta una gran diversitat d'hàbitats i d'espècies d'interès per a la conservació, fruit principalment de l'ampli gradient altitudinal, des de 200 m sobre el nivell del mar fins a més de 1700 m, que permet que en un territori relativament reduït hi estiguin representats un gran ventall d'ambients i comunitats vegetals: suredes i alzinars, rouredes i fagedes, avetoses i prats culminals, d'entre d'altres.

A les darreries dels setanta del segle passat, les diputacions de Girona i Barcelona van establir mesures de protecció d'aquest espai mitjançant l'aprovació d'un pla especial d'ordenació, d'acord amb la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana, promogut, d'una banda, per la Diputació de Barcelona (aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977, publicat al BOP número 222 de 16 de setembre de 1977), i d'una altra, per la Diputació de Girona (aprovat per l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 26 de gener de 1978, publicat al BOP número 62 de 16 d'abril de 1978).

La declaració d'aquest espai com a parc natural va arribar gairebé una dècada més tard. Concretament, l'any 1987 el Govern de Catalunya va atorgar aquesta categoria de protecció al Montseny mitjançant el Decret 105/1987, de 20 de febrer. Aquest decret va quedar derogat amb l'aprovació d'un nou decret de protecció del Parc Natural del Montseny, el Decret 127/2021, d'1 de juny, el qual determina 30.927,96 ha de superfície protegida, coincidint amb la superfície dels límits del PEIN. El parc s'estén per les comarques de la Selva, el Vallès Oriental i Osona, i inclou divuit municipis, cinc dels quals estan situats a la demarcació de Girona: Viladrau, Arbúcies, Sant Feliu de Buixalleu, Riells i Viabrea i Breda.

D'ençà d'aquesta declaració, les diputacions de Girona i Barcelona gestionen el Parc Natural del Montseny. Així mateix, per garantir la participació dels diferents agents del territori en la gestió del parc s'han establert diversos òrgans de gestió: la Junta Rectora, integrada per persones que representen les administracions públiques i els àmbits econòmic, cultural i social; el Consell Consultiu, com a òrgan de cooperació del Parc Natural, i el Comitè Científic, com a òrgan assessor. El Decret 127/2021 estableix les funcions d'aquests òrgans i com es designen els membres que en formen part.

Les xifres:

 • Superfície protegida de l'espai natural protegit: 30.927,96 ha
 • Any de declaració del Parc del Montseny: 1977/1978
 • Any de declaració de parc natural: 1987
 • Municipis que en formen part: 18
 • Municipis gironins que en formen part: 5

Podeu accedir al web del Parc Natural del Montseny (parcs.diba.cat/web/montseny) per obtenir més informació.

 

Reserva de la Biosfera del Montseny

L'any 1978 la UNESCO va declarar el massís del Montseny Reserva de la Biosfera, per la singularitat natural, cultural i tradicional d'aquest territori. Aquesta és una figura del Programa MaB («Home i Biosfera») de la UNESCO per crear una xarxa mundial d'espais amb la finalitat de conservar els paisatges i els ecosistemes, fomentar un desenvolupament econòmic i humà sostenible i donar suport a projectes de demostració, d'educació i capacitació sobre el medi ambient i la recerca en relació amb qüestions a escala local, regional, nacional i internacional.

El 2014 l'àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny es va ampliar fins a 50.166 ha, i es va aprovar el Pla d'Acció de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que és el full de ruta on s'estableixen els objectius i els eixos estratègics de gestió del territori.
Per al desenvolupament de les accions a la Reserva de la Biosfera del Montseny s'han creat uns grups de treball formats per tècnics i representants municipals i per l'equip tècnic i gestor del parc, amb les línies de treball següents:

 • Grup de treball de comunicació i imatge gràfica i implantació de la marca de productes i serveis
 • Grup de treball de transport públic i mobilitat
 • Grup de treball de gestió de l'aigua
 • Grup de treball d'eficiència energètica

Els òrgans de decisió, de participació i de gestió de la Reserva de la Biosfera del Montseny són els mateixos que els òrgans de gestió del Parc Natural del Montseny.

Les xifres:

 • Any de creació: 1978
 • Any d'ampliació: 2014
 • Superfície de la reserva: 50.166 ha
 • Municipis que en formen part: 18
 • Població: 51.760 habitants

Podeu accedir al web de la Reserva de la Biosfera del Montseny (parcs.diba.cat/web/reserva-de-la-biosfera-del-montseny) per consultar el Pla d'Acció o obtenir més informació.