Aprenguem a través dels tribunals contractuals

Aprenguem a través dels tribunals contractuals

 

Títol Min.
Capítol 01. Millores socials com a criteri d'adjudicació del contracte 2:36
Capítol 02. La legitimació d'un regidor per impugnar un procediment de contractació 3:18
Capítol 03. La manca de valoració d'un criteri d'adjudicació és un supòsit de nul·litat de ple dret 3:11
Capítol 04. La manca de publicitat de l'acte d'obertura de les ofertes i el transcurs del termin ... 3:25
Capítol 05. Criteri de territorialitat com a criteri d'adjudicació del contracte 3:18
Capítol 06. El procediment negociat per raons d'exclusivitat 2:20
Capítol 07. Doctrina antiformalista en la fase d'acreditació documental 2:49
Capítol 08. Improcedència de la revisió del preu del contracte com a conseqüència d'increments ... 2:34
Capítol 09. La condició d'interessat en un procediment administratiu previ no implica la condici ... 2:37
Capítol 10. Supòsits d'ampliació del termini de presentació d'ofertes per introducció de modifi ... 3:05
Capítol 11. Efectes de l'exclusió per la mesa de contractació d'una oferta anormal: acte nul o ... 2:48
Capítol 12. Ofertes a preus zero o preus negatius: validesa de l'oferta o exclusió per manca d' ... 3:19
Títol Min.
Capítol 01. El preu cert del contracte no equival a un preu fix 3:07 CA|ES|OC
Capítol 02. L'augment del preu del contracte no és una causa de modificació legal 2:30 CA|ES|OC
Capítol 03. Abast d'un aclariment en el procediment de justificació d'una baixa anormal 3:09 CA|ES|OC
Capítol 04. Les prescripcions tècniques i el principi de lliure concurrència 3:21 CA|ES|OC
Capítol 05. La contractació reservada a centres especials de treball d'iniciativa social 3:29 CA|ES|OC
Capítol 06. La difícil conciliació entre el dret de defensa i el dret de confidencialitat 3:33 CA|ES|OC
Capítol 07. El personal que presta el servei amb contractes menors s'ha d'incloure en la subrogació 3:07 CA|ES|OC
Capítol 08. El grau de concreció dels criteris subjectes a judici de valor en els plecs 3:02 CA|ES|OC