Elecció dels diputats i òrgans de govern

Els alcaldes i regidors sorgits de les eleccions municipals escullen, d'entre ells, els diputats de la corporació.

La composició de la Diputació s'estableix a partir dels resultats de les eleccions municipals. Cada diputat és regidor o alcalde d'un dels 221 municipis de les comarques gironines.

La Junta Electoral Provincial reparteix els llocs de diputats a les formacions polítiques amb regidors, segons els vots assolits i la llei D'Hondt, proporcionalment al total d'habitants de cadascun dels sis partits judicials de la circumscripció (la Bisbal d'Empordà, Figueres, Girona, Olot, Puigcerdà i Santa Coloma de Farners).

Elecció dels diputats

Ple

 • És l'òrgan col·legiat de govern. Aprova les actuacions i les polítiques institucionals.
 • Celebra sessions ordinàries cada mes i també en pot dur a terme d'extraordinàries.

Junta de Govern

 • Assisteix el president en les seves funcions i s'encarrega de les atribucions delegades pel Ple.
 • La integra el president i un màxim de nou diputats del Ple.

Comissió Especial de Comptes

 • Emet un informe sobre els comptes anuals de la Diputació.
 • La integren membres dels diferents grups polítics de la corporació.

Delegacions

 • El president pot, amb algunes excepcions, delegar l'exercici de les seves actuacions.
 • Hi ha dos tipus de delegacions:
  1. a) Genèriques (vinculades a una o diverses àrees i matèries).
  2. b) Especials (vinculades a un projecte, assumpte o servei concrets).

Les comissions informatives

 • Són òrgans permanents d'estudi, d'informe i de consulta sobre els afers que han de ser sotmesos al Ple.
 • La Diputació de Girona té quatre comissions informatives:
  1. 1. Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local
  2. 2. Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació
  3. 3. Acció Social
  4. 4. Territori i Sostenibilitat
 • Cada comissió és presidida pel diputat o diputada de l'àrea homònima.