Declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels càrrecs electes de la Diputació de Girona

Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -estatal, Llei 19/2013, de 9 de desembre, i catalana, Llei 19/2014, de 29 de desembre-, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.