Calendari de l'interventor

Desembre

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Totes les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Totes les entitats locals amb societats financeres

30 de desembre

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de desembre

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012