Calendari de l'interventor

Novembre

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Totes les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Totes les entitats locals amb societats financeres

29 de novembre

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 de novembre

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012