Calendari de l'interventor

Octubre

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

14 d'octubre

Termini màxim d'elaboració
Abans del 15 d'octubre

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Sindicatura de Comptes

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 212 i 223.2 RDLEG 2/2004

Accés a la plataforma:
EACAT

Accés informació complementària:
Manual EACAT per a corporacions locals

Termini màxim d'elaboració
Es recomana donar compte al Ple en la mateixa sessió plenària en què s'aprovi el pressupost de l'entitat local

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 31 RD 424/2017

Accés a la documentació:
Modelatge pla anual de control financer

15 d'octubre

Termini màxim d'elaboració
Durant els 15 dies següents a cada trimestre natural

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Òrgan de control intern

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 10.2 L 25/2013

29 d'octubre

Termini màxim d'elaboració
Abans del dia 30 del mes següent a cada trimestre natural

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 10 RDL 7/2012
DA 1a.6 LO 2/2012
Art. 10 OHAP/2105/2012

30 d'octubre

Termini màxim d'elaboració
Abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Òrgan de control intern

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 4.3 L 15/2010

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.6 OHAP/2105/2012

Accés informació complementària:
Guia per a elaborar els informes trimestrals

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 15.5 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012
Art. 5.4 RD 635/2014

Accés informació complementària:
Guia per complimentar el PMP

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

Accés informació complementària:
Guia per complimentar el PMP

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.4 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.1 a 16.3 i apt. 5 i 9 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 d'octubre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 16.7 OHAP/2105/2012

31 d'octubre

Termini màxim d'elaboració
Abans de l'1 de novembre

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 116 ter L 7/1985
Art. 15.2 OHAP/2105/2012
DT única OHAP/2075/2014