Calendari de l'interventor

Juliol

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

15 de juliol

Termini màxim d'elaboració
Durant els 15 dies següents a cada trimestre natural

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Òrgan de control intern

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 10.2 L 25/2013

29 de juliol

Termini màxim d'elaboració
Abans del dia 30 del mes següent a cada trimestre natural

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 10 RDL 7/2012
DA 1a.6 LO 2/2012
Art. 10 OHAP/2105/2012

30 de juliol

Termini màxim d'elaboració
Abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Òrgan de control intern

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 4.3 L 15/2010

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de juliol

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats Locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.6 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de juliol

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012
Art. 5.4 RD 635/2014

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de juliol

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de juliol

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.4 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de juliol

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.1 a 16.3 i apt. 5 i 9 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de juliol

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 16.7 OHAP/2105/2012

31 de juliol

Termini màxim d'elaboració
Fins al 31 de juliol

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE)

Tipus entitat afectada
Entitats locals que tinguin empreses públiques

Fonament jurídic
Art. 3, 9 i 15 L 4/2007
Art. 2.2.b RD 1759/2007