Calendari de l'interventor

Abril

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

15 d'abril

Termini màxim d'elaboració
Durant els 15 dies següents a cada trimestre natural

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Òrgan de control intern

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 10.2 L 25/2013

29 d'abril

Termini màxim d'elaboració
Abans del dia 30 del mes següent a cada trimestre natural

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 10 RDL 7/2012
DA 1a.6 LO 2/2012
Art. 10 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri de Política Territorial

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 4.1.b i 7.4 OHAP/2105/2012
Instrucció vigent ISPA

Termini màxim d'elaboració
Abans de l'últim dia del mes següent a la finalització del trimestre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Òrgan de control intern

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 4.3 L 15/2010

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.6 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012
Art. 5.4 RD 635/2014

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats Locals art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 36.1 RD 424/2017

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local
IGAE

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 213 RDLEG 2/2004
Art. 37 RD 424/2017
R 02.04.2020 IGAE

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
RDLEG 2/2004
RD 1110/2020
R SGFAL vigent
Art. 4.1.b OHAP/2105/2012
Art. 4.2.k RD 128/2018

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ple de l'entitat local

Tipus entitat afectada
Les entitats locals amb societats financeres

Fonament jurídic
Art. 16.2 RD 1463/2007
Art. 4.2.k RD 128/2018

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.4 OHAP/2105/2012

Accés a informació complementària:
Guia per complimentar tramesa

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals amb més de 5.000 habitants

Fonament jurídic
Art. 16.1 a 16.3 i apt. 5 i 9 OHAP/2105/2012

Accés a la documentació:
4_Model informe de l'execució pressupostària trimestral_v20220406


Accés a informació complementària:
Guia per complimentar tramesa

Termini màxim d'elaboració
Abans del 30 d'abril

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 16.7 OHAP/2105/2012

Accés a informació complementària:
Guia per complimentar tramesa