Calendari de l'interventor

Març

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

14 de març

Termini màxim d'elaboració
Fins a 15 de març de 2023

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 6 OHAP/2105/2012
Art. 4.1.b RD 128/2018

Accés a la documentació:
Guia per a la seva comunicació

15 de març

Termini màxim d'elaboració
Entre l'1 i el 15 del mes anterior a l'inici del trimestre

Periodicitat
Trimestral

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals adherides al FFEELL

Fonament jurídic
Art. 54 RDL 17/2014
ACDGAE

30 de març

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de març

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de març

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Cap. II, apt. III, «actuacions i seguiment de control» de la R 09.09.2015 SGCAL

Termini màxim d'elaboració
Abans del 31 de març

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
Generalitat de Catalunya

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 15.4 OHAP/2105/2012
Art. 193.5 RDLEG 2/2004