Calendari de l'interventor

Febrer

  1. Totes les entitats locals
  2. Entitats Locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  3. Totes les entitats locals, excepte art. 111 i 135 RDLEG 2/2004
  4. Entitats locals amb més de 5.000 habitants
  5. Les entitats locals sense societats no financeres
  6. Entitats locals adherides al FFEELL
  7. Les entitats locals amb societats financeres
  8. Entitats locals que tinguin empreses públiques
  9. Entitats locals que compleixin les condicions per adherir-se al fons del FFEELL

27 de febrer

Termini màxim d'elaboració
Abans del 28 de febrer

Periodicitat
Mensual

A on s'ha de trametre?
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Tipus entitat afectada
Entitats locals, art. 111 i 135 RDLEG 2/2004

Fonament jurídic
Art. 16.8 OHAP/2105/2012

28 de febrer

Termini màxim d'elaboració
Abans de l'1 de març

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
President de l'entitat local, per tal de donar compte de la liquidació al Ple en la primera sessió que se celebri

Tipus entitat afectada
Totes les entitats locals

Fonament jurídic
Art. 191.3 RDLEG 2/2004
Art. 90 RD 500/1990
Art. 4.1.b.4 RD 128/2018

Termini màxim d'elaboració
Abans de l'1 de març

Periodicitat
Anual

A on s'ha de trametre?
President de l'entitat local, per tal d'elevar l'informe al Ple juntament amb la liquidació del pressupost

Tipus entitat afectada
Les entitats locals sense societats no financeres

Fonament jurídic
Art. 16.2 RD 1463/2007