Indicadors de rendiment en els processos de compra pública

La contractació pública és el procés pel qual les administracions públiques compren obres, béns o serveis a les empreses. La contractació pública representa més del 14 % del PIB de la Unió Europea i tota la regulació legal té per objectiu maximitzar la relació qualitat/preu per al sector públic, tot garantint el compliment dels tres principis clau en tot el procés de compra: igualtat de tracte, no discriminació i transparència.

La Comissió Europea ha de vetllar pel bon funcionament del mercat únic, per la qual cosa ha posat en funcionament diverses eines que impacten en tot el cicle de governança d'aquesta política comuna. Una d'elles és analitzar el rendiment dels estats membres sobre la base d'indicadors seleccionats per a cada àrea del mercat únic. En el cas de la contractació pública, la Comissió Europea entén el rendiment com aquella mesura que determina si els compradors públics obtenen una bona relació qualitat/preu d'acord amb dotze indicadors. Podeu trobar-ne la informació a l'enllaç següent: Performance per policy area - Public Procurement

Els indicadors i les dades que ofereix la Comissió Europea es basen en els avisos publicats en la base de dades Tender Electronic Daily (TED), o sigui, contractació harmonitzada publicada al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

L'objectiu d'aquest visor d'indicadors no és fer una anàlisi comparativa exacta respecte dels països de la Unió Europea, atès que la contractació harmonitzada de la Diputació de Girona és baixa i no serien significatius els resultats dels indicadors respecte del global de la compra pública realitzada per la corporació.

L'objectiu del visor és adaptar els indicadors de rendiment que ofereix la Comissió Europea a l'àmbit local (passant de dotze indicadors a nou indicadors) i sobretot posar en valor els resultats de l'esforç de compra pública de la Diputació de Girona en les anualitats futures respecte d'un mateix indicador de rendiment per veure'n l'evolució i la comparació. Les dades que s'ofereixen en aquest visor són les que compten al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya per a cada anualitat. De tota la contractació que consta al Registre esmentat, només s'han tingut en consideració els expedients de contractació que s'han tramitat mitjançant el procediment obert (en totes les varietats) i el procediment amb negociació (en totes les varietats), atès que són els procediments que permeten analitzar el procés de compra pública i l'impacte de cada indicador.

 

 

1r indicador:

Aquest indicador mesura la proporció de procediments de contractació als quals només s'ha presentat una única oferta. La premissa d'aquest indicador és que, com més licitadors concorrin en un procés de compra pública, millor per al comprador públic, atès que té més opcions d'obtenir una millor relació qualitat/preu.

 

 

 

2n indicador:

Aquest indicador mesura la proporció de procediments de contractació que es van negociar amb una única empresa sense cap anunci de licitació. La premissa d'aquest indicador és que, com més licitacions s'obrin a la publicitat, més transparent serà el procés de selecció del contractista, augmentarà la competència i això portarà el comprador públic a una millor relació qualitat/preu.

 

 

 

3r indicador:

Aquest indicador mesura el valor de la contractació anunciada en el perfil del contractant en relació amb els recursos ordinaris de la corporació (capítols 1 a 5 del pressupost d'ingressos). La premissa d'aquest indicador és que, com més alta sigui la puntuació, més empreses podran licitar i oferir una millor relació qualitat/preu. Més puntuació també significa més transparència i més obertura de l'Administració pública als mercats de contractació pública. Aquest indicador no té una concordança directa amb l'indicador de la Comissió Europea, atès que aquest darrer mesura el valor de la contractació anunciada al DOUE de totes les administracions públiques com a proporció del producte interior brut nacional de cada estat membre.

 

 

 

4t indicador:

Aquest indicador mesura la proporció de procediments de contractació amb més d'un comprador públic. La premissa d'aquest indicador és que la major freqüència amb què els compradors públics compren junts implica sovint millors preus i ofereix l'oportunitat de compartir coneixement.

 

 

 

5è indicador:

Aquest indicador mesura la proporció de procediments de contractació adjudicats únicament a l'oferta més barata. La premissa d'aquest indicador és que, com menys procediments de licitació escullin el criteri del preu com a únic criteri, això implicarà que el comprador públic ha fet un esforç per ampliar els criteris de selecció del contractista i millorar la relació qualitat/preu.

 

 

 

6è indicador:

Aquest indicador mesura el període mitjà de la presa de decisions en un procés de compra pública. Mesura el temps, en dies, comprès entre la fi del termini de presentació d'ofertes i la data d'adjudicació del contracte. La premissa d'aquest indicador és que, com més temps es tardi a adjudicar, més cars seran els procediments i més incertesa generaran, tant als compradors públics com a les empreses.

 

 

 

7è indicador:

Aquest indicador mesura el nombre d'adjudicacions de contractes públics a pimes en relació amb el total de contractes adjudicats. La premissa d'aquest indicador és que són desitjables percentatges alts atès que la majoria de les empreses de la Unió Europea són pimes. A més a més, els percentatges baixos d'adjudicacions a pimes podrien indicar que existeixen barreres que impedeixen a les empreses més petites participar en les licitacions públiques.

 

 

 

8è indicador:

Aquest indicador mesura la proporció de procediments de contractació dividits en lots. La premissa d'aquest indicador és que la divisió en lots de les licitacions és beneficiosa per a les pimes, ja que els facilita poder realitzar ofertes. Els percentatges baixos en divisió de lots impliquen que els compradors públics estan perdent les oportunitats que les empreses petites els poden oferir.

 

 

 

9è indicador:

Aquest indicador mesura la proporció de licitacions a les quals no es presenta cap oferta. La premissa d'aquest indicador és que una proposició alta de licitacions desertes implica que el comprador públic no està proporcionant prou informació de qualitat sobre les seves necessitats de compra pública.