Normativa en procés d'elaboració

En aquest espai es mostra una relació actualitzada dels processos normatius en curs amb indicació de l'objecte i l'estat de tramitació. Juntament amb aquesta relació es mostren les memòries, els informes i els expedients que formen part de cada procés normatiu. També es llisten els documents que, d'acord amb la legislació vigent, han de ser sotmesos a informació pública durant la tramitació.