Serveis Jurídics

Comprèn l’assessorament juridicoadministratiu als municipis i entitats locals que ho sol·licitin, així com la defensa judicial d’aquests en els procediments contenciosos administratius en què siguin part.

  • Emissió d’informes i evacuació de consultes de caracter jurídic que ens puguin fer els departaments de la Diputació, així com la defensa administrativa i judicial de la corporació.
  • Cooperació jurídica local, consistent en el lliurament de dictàmens o informes i atendre les consultes que formulen els ajuntaments de la demarcació, així com la defensa judicial en l’àmbit contenciós administratiu d’aquelles entitats locals de conformitat amb el reglament aprovat a l’efecte.

Aquest departament té com a destinataris els municipis i les entitats locals que ho sol·licitin, en els camps següents:

  • Assessorament juridicoadministratiu sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competències municipals.
  • La defensa judicial de les entitats locals que no comptin amb serveis jurídics propis en els procediments contenciosos administratius en què aquests siguin part.
  • La defensa judicial en aquells processos per la via civil que comportin la defensa de béns municipals patrimonials o de domini públic.
  • Redacció d’informes, dictàmens i propostes de resolució d’índole jurídica.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte