Consell de Govern

El Consell de Govern té com a funcions, d'una banda, dur a terme l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de la Diputació de Girona i, de l'altra, coordinar les actuacions d'aquests òrgans de govern.