Informació de control intern i extern

La Diputació de Girona se sotmet periòdicament a auditories que fiscalitzen la seva activitat econòmica per tal de comprovar que els recursos públics dels quals disposa es destinen a les finalitats que determina el pressupost. Les auditories també serveixen per controlar i fiscalitzar tots els processos d'atorgament de subvencions, de contractació i de formalització de convenis.

En aquest espai podreu trobar els plans anuals de control financer, els  informes de les auditories financeres a què s'han sotmès la Diputació de Girona i els organismes autònoms que en depenen, els informes resum dels resultats de control intern, així com les fiscalitzacions fetes pels òrgans de control extern.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria