Compte general

El compte general és un conjunt de documents que la Diputació de Girona elabora, a finals de cada any, per informar sobre la situació del seu patrimoni, el seu finançament i els seus préstecs i deutes.

El compte general incorpora els ingressos, les despeses, els beneficis i les pèrdues de la Diputació en el transcurs de l'any a què fa referència. També proporciona informació sobre com s'ha executat el pressupost, és a dir, sobre com s'han gastat els recursos, quants ingressos s'han obtingut i quins han estat aquests ingressos.

El compte general està integrat pels comptes anuals de la Diputació i pels de tots els organismes autònoms i ens que en depenen.


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria