La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. La integren els mateixos membres que formen la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

La creació, la composició i el funcionament de la Comissió Especial de Comptes es troba regulat a la Llei 7/85, així com al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els membres que la conformen són:

Comissió Especial de Comptes

Vocals:

Joaquim Roca Ventura

Vanessa Peiró Royán

Míriam Lanero Carrillo

Immaculada Muñoz Díaz

Natàlia Figueras Pagès

Joan Plana Sagué

Miquel Reverter Tres

Maite Tixis Padrosa

Nil Papiol Champagne

Juli Fernández Iruela

Josep Bofill Testart

Joan Martín Puntada

Guillem Surroca Pascual

Pere Garriga Solà

Carles Motas López