La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes s’encarrega de l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. La integren els mateixos membres que formen la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local.

La creació, la composició i el funcionament de la Comissió Especial de Comptes es troba regulat a la Llei 7/85, així com al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Els membres que la conformen són:

Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Vicepresident

Vocals:

Albert Piñeira i Brosel

Maria Àngels Planas i Crous

Jaume Dulsat i Rodríguez

Josep Sala i Leal

Jordi Xargay i Congost

Montserrat Mindán i Cortada

Joaquim Ayats i Bartrina

Josep Maria Bagot i Belfort

Eva Viñolas i Marín

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Pere Casellas i Borrell

Juli Fernández i Iruela

Marta Guillaumes i Pibernat

Gisela Saladich i Parés

Carles Motas i López