Oficina de Suport a l'Administració Electrònica

L’Oficina de Suport a l'Administració Electrònica pretén ajudar els ajuntaments i les entitats locals en la implantació de l’administració electrònica i en l’ús de les tecnologies vinculades.

Està adscrita al Servei de Noves Tecnologies de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona.

S’ofereixen els serveis següents:

  • Gestor d’administració electrònica. Registre electrònic i gestor d'expedients
  • Creació i manteniment de pàgines web
  • Servei de hosting (allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis)
  • Servei de housing (allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona d’ordinadors destinats a donar servei a través d’Internet)

Els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina se sustenten en l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que determina que són competències pròpies de la Diputació:

  • La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori provincial.
  • L’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

En el mateix article 36.1, l’apartat g) estableix que és competència de les diputacions la prestació de serveis d’administració electrònica.

Serveis i activitats

Dades de contacte