Junta de Govern

El 19 de juliol de 2023 s'ha celebrat la sessió Extraordinària de constitució de la Diputació de Girona per al mandat 2023-2027. A mesura que anem disposant de la informació oficial corresponent a la nova organització, la publicarem en aquest espai web.

La Junta de Govern està integrada pel president i un nombre de diputats no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, el qual n’haurà de donar compte al Ple.

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix el president en les seves funcions i que s'’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació o per les mateixes lleis. Les competències que se’n deriven les trobem recollides a la Llei 7/1985.

Fa una sessió ordinària quinzenalment i està formada pel president i un nombre de diputats no superior a una tercera part dels que componen el Ple.

Composició de la Junta de Govern

Calendari de la Junta de Govern

La Junta de Govern fa una sessió ordinaria el primer, tercer i cinquè dimarts de cada mes a les deu del matí.

Actes i convocatòries de la Junta de Govern