Pla d'Igualtat

La Diputació de Girona és una diputació pionera en assolir el compromís de promoure el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el treball i en aplicar l'estratègia de la transversalitat de gènere, tal com postulen els principis rectors d'acords internacionals en matèria de drets humans, directives de la UE, lleis d'àmbit estatal i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Existeix un ple convenciment que les organitzacions desenvolupen un paper fonamental pel que fa a la implementació i consolidació de plans d'igualtat d'oportunitats com a estratègia que contribueix a l'impuls d'una nova cultura de desenvolupament econòmic que garanteix l'aprofitament del potencial de tots els treballadors.

És per això que l'any 2008 la Diputació de Girona va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de desplegar en l'àmbit local una xarxa de 15 agents d'igualtat d'oportunitats en el treball per orientar les administracions i els agents socials i econòmics dels municipis gironins.

El 2009 es va fer un pas més amb l'aprovació pel Ple de l'inici de l'elaboració del Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona, amb l'acord dels agents socials.

Aquest Pla ordena i sistematitza les actuacions que cal emprendre (o continuar realitzant) per consolidar els canvis i millores que han de garantir -basant-se en la igualtat d'oportunitat- el desenvolupament de la trajectòria professional de les persones que treballen a la Diputació de Girona, tot tenint en compte les necessitats de compatibilitzar els àmbits personal i laboral per assolir una millor qualitat de vida i un major benestar personal i social.

Confiem que aquesta eina sigui útil per introduir els canvis organitzatius necessaris, que permetin consolidar una justa i adequada estratègia de recursos humans.

 

A qui s’adreça

S’adreça a tot el personal de la Diputació de Girona.

La implementació d'una pla d'igualtat és el resultat d'una decisió voluntària de l'empresa i el seu èxit està força determinat pel grau de compromís de tots els seus membres, dones i homes.

 

Accions i actuacions implementades