Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans

Direcció Corporativa d'Organització i Recursos Humans gestiona, programa, estableix i concreta les estratègies, les polítiques i els procediments de la corporació en matèria de recursos humans i organització

D’acord amb les directrius emanades des dels òrgans de govern, les normes legals i els criteris d’eficàcia, eficiència i equitat en la gestió pública, amb l’objectiu d’aconseguir una plantilla adequada en volum i estructura, motivada i flexible, amb uns costos adequats i un funcionament eficient i objectiu per al ciutadà.

Els objectius generals d’aquest servei són:

  • Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials assignats per assegurar els seus objectius.
  • Elaborar i administrar el pressupost del seu àmbit competencial i del capítol I del Pressupost general.
  • Elaborar normatives i establir millores en els processos gestionats en el seu àmbit competencial.
  • Preparar informes tècnics sobre el funcionament del seu àmbit d’actuació i les actuacions fetes, i elaborar les propostes per millorar la gestió.
  • Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades dels processos gestionats en l’àmbit de treball i assessorar sobre directrius, normatives i procediments.
  • Promoure i facilitar la interlocució amb les unitats internes amb les quals gestionen processos compartits i la coordinació amb les institucions externes.
  • Establir l’estratègia general en la gestió dels recursos humans dels organismes autònoms i entitats dependents de la Diputació de Girona, per donar coherència interna als objectius de gestió de personal que implementi el grup institucional de la Diputació.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte