Medi Ambient

La Diputació de Girona, en qualitat d'administració supramunicipal que assisteix els ens locals, i en virtut de les múltiples iniciatives que desenvolupa, està adquirint un paper cabdal a l'hora d'impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí o de donar-hi suport.

Amb aquesta tasca pretén incrementar progressivament la corresponsabilització de les administracions i dels ens socials i econòmics en l'extensió de la sostenibilitat.

Sense una participació activa i compromesa dels diferents estaments i del teixit social, en general, no seria possible progressar de manera respectuosa amb el territori i la nostra pròpia identitat.

Medi Ambient assessora els consistoris en diverses convocatòries d'ajuts, els proporciona assistència tècnica i els proveeix d'instruments de planejament sostenible.

L'extensió geogràfica d'aquestes eines, així com l'assessorament directe en qualsevol matèria mediambiental, van a càrrec del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), com a òrgan consultiu i assessor, amb l'objectiu principal de ser un instrument de cooperació per al desenvolupament sostenible, tant des del punt de vista social com econòmic i ambiental, dels municipis de les comarques gironines.

La finalitat és facilitar i potenciar la consulta i la participació dels ens locals en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació.

Serveis

Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Des del Servei de Medi Ambient de la Diputació oferim suport en matèria de medi ambient, mitjançant els plans de serveis següents:

  • Pla de Serveis d'Assistència per a la Transició Energètica i l'Acció Climàtica
  • Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Gestió Forestal i Prevenció d'Incendis
  • Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Conservació del Patrimoni Natural
més informació Veure PDF
Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Divulgació

Làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica

Com són les vespes asiàtiques? Com les podem diferenciar d'altres insectes semblants? On fan els nius? Quin impacte tenen en les persones i l'entorn? Com les podem prevenir i controlar

Aquestes són algunes de les preguntes que han sorgit des del 2012, quan es van detectar els primers exemplars d'aquesta espècie exòtica invasora a les comarques gironines. Conscient dels interrogants i de l'alarma que genera la irrupció de la vespa asiàtica al territori, des de fa temps la Diputació de Girona impulsa diferents iniciatives amb l'objectiu d'ajudar les administracions locals a gestionar l'adaptació a aquesta espècie, a fi de compartir-hi coneixement i orientar-les sobre les decisions a escala municipal.

més informació
Làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica

Indicadors

El Pla estratègic de subvencions disposa d'unes mesures de control i avaluació derivades de la seva aplicació mitjançant un conjunt d'indicadors per a cadascuna de les línies de subvenció i que estan directament relacionats amb els objectius del Pla. Aquests indicadors permetran conèixer l'estat de la situació i el grau d'assoliment dels objectius establerts.

Els indicadors es recullen a través de les enquestes preparades per a cada línia de subvenció

La Diputació de Girona posa a disposició dels ajuntaments de la demarcació els plans de serveis de transició energètica, de matèria forestal i de conservació del patrimoni natural.

Per tal d'avaluar la qualitat dels serveis oferts i millorar l'assistència tècnica de la Diputació als municipis, és necessari que els ajuntaments receptors dels serveis emplenin el qüestionari de valoració que correspongui en cada cas.

Indicadors Enquestes
Indicadors i qüestionaris de valoració

Informes de gestió anuals

Dades de contacte