Consulta pública prèvia a l’elaboració de normes

 

La consulta pública prèvia de projectes normatius és un tràmit per afavorir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per tant, amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de demanar l’opinió a la ciutadania i a les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i l’oportunitat d’aprovar-la.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Aquesta disposició es complementa amb les previsions de l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les quals estableixen també l’obligatorietat d’obrir canals de consulta que facilitin la participació ciutadana en l’elaboració de normes, i obliguen a fer públics els resultats d’aquests processos.

 

Per tal de donar compliment a aquestes disposicions, a través de la pàgina web de la Diputació de Girona, s’ha de sol·licitar l’opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. En el cas de la Diputació de Girona, atesa la seva potestat per establir normes amb rang reglamentari, les disposicions sotmeses a consulta pública prèvia són, en general, les ordenances i els reglaments.

A qui s’adreça?

D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden participar en la consulta pública prèvia tots els subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectats per una futura norma. Així, el tràmit de consulta pública prèvia pot ser utilitzat tant per persones físiques com jurídiques, incloent-hi també els ens públics.

Terminis

Cada consulta pública prèvia disposa d’un termini específic de presentació d’opinions i propostes d’acord amb la data d’obertura del tràmit. Els suggeriments o les observacions que es vulguin aportar al respecte s’han d’enviar en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una disposició de caràcter general, d’acord amb el que disposa l’article.

Presentació de sol·licituds

Per poder fer aportacions amb caràcter previ a l’elaboració de projectes o avantprojectes de normes de rang reglamentari cal utilitzar el formulari previst a aquest efecte i trametre’l a l’adreça de correu electrònic que s’especifiqui per a cada procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general.

  • Forma telemàtica: Les sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. El formulari s’ha de trametre a l’adreça de correu electrònic que s’especifica per a cada procediment d’elaboració de disposicions de caràcter general. D’acord amb l’obligatorietat de relacionar-se amb mitjans únicament electrònics que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques han d’utilitzar sempre la forma telemàtica.
  • Forma convencional: Al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4-5, CP 17004, de Girona) o per qualsevol dels mitjans que preveu la legislació de procediment administratiu (aquesta via està disponible únicament per a les persones físiques; en resten exclosos tots els subjectes detallats en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Normativa d’aplicació general

  • Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.