INSPAI, Centre de la Imatge

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat i constitueix un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge, així com assessorament tècnic a municipis i a centres i equipaments culturals.

Combina les dues línies següents:

  • Àmbit patrimonial: amb les funcions pròpies de l’Arxiu d’Imatges Emili Massanas i Burcet, dedicat a la memòria d’aquest gironí, pioner en els estudis de les imatges fotogràfiques antigues i dels fotògrafs de les comarques gironines.
  • Àmbit de promoció: relacionat amb la imatge contemporània i experimental, tant imatge fixa (fotografies) com en moviment. 

Els principals objectius d’INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió; també promoure la fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions. 

Moltes de les activitats i actuacions que el centre organitza es fan pel territori de les comarques gironines i d’altres indrets del territori espanyol i de l’estranger als museus, centres i equipaments culturals, ajuntaments, etc.

Des d’aquesta seu web pots consultar les imatges i els audiovisuals que formen part dels fons fotogràfics i col·leccions que gestiona INSPAI, i també el fons documental especialitzat en documentació relacionada amb el món de la imatge, de la fotografia patrimonial, artística, documental, de la tècnica fotogràfica, dels centres de fotografia, dels arxius d’imatges, catàlegs d’exposicions, arts visuals i gestió cultural. 

L’accés per consultar les imatges és lliure i gratuït. Les condicions d’ús de la documentació en imatge i la reproducció de les imatges estan regulades per les condicions generals del centre.

inspai.cat

Atribucions/fonts legals:

  • Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d’imatge de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació el desembre de 2013.
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001, i BOE núm. 206, de 28 d’agost de 2001).
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11 de novembre de 1993, i correcció d’errades en el DOGC núm. 1825, pàg. 7761, de 24 de novembre de 1993). La Llei 10/2001 modifica els articles 19.2 e), 71.5 c), 75.1 i la disposició addicional sisena.
  • Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni de les administracions públiques.

Serveis i activitats

Dades de contacte