Cooperació Cultural

Concerta, integra i genera processos de col·laboració i intercanvi que millorin les sinergies entre els diversos agents culturals, tant en el territori com en els diferents sectors, a través de les relacions amb els governs locals, el govern autònom, les indústries culturals, les universitats i el tercer sector.

Gestiona recursos de proximitat i formalitza les relacions i els partenariats amb els operadors públics i privats del territori per incidir en alguna o totes les fases de la cadena de producció cultural: formació, creació, producció, distribució i consum.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix el dret de tots els ciutadans en condicions d'igualtat a uns serveis públics de qualitat, i que les administracions públiques de Catalunya han d'impulsar l'aplicació de cartes de serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la normativa corresponent.

Serveis i activitats

Pla estratègic i informes de gestió anuals

Dades de contacte