Tresoreria General

La Tresoreria General de la Diputació de Girona, des d'un punt de vista orgànic i funcional, està integrada per la tresoreria de la Diputació de Girona, la tresoreria dels seus organismes autònoms i la tresoreria dels consorcis adscrits a la corporació, i centralitza l'exercici de les funcions públiques de tresoreria que estableixen els articles 2 i 5 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i l'article 196 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Dades de contacte