Intervenció General

La Intervenció General de la Diputació de Girona du a terme les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms, de les entitats que en depenen i de les entitats que hagin estat sectoritzades dins del sector institucional de la corporació.

Serveis i activitats

Dades de contacte