Assistència als òrgans interventors de les entitats locals

El Servei d’Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals és un Servei dependent de la Intervenció general de la Diputació de Girona que té com a objectiu assistir als òrgans interventors dels ens locals de la província de Girona, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, en l’exercici de les funcions de control intern i de comptabilitat, amb la finalitat d’establir uns procediments de control intern i de comptabilitat, una metodologia d’aplicació i uns criteris d’actuació homogenis a tot el territori.

Entenent que l’aplicació de les previsions contingudes a l'ordenament jurídic esdevenen un àmbit complex que requereix l’especialització adequada del personal local, així com la dotació dels mitjans materials necessaris per dur-les a terme, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el 16 de febrer de 2021, el Servei d’Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals.

Les entitats locals poden sol·licitar els següents serveis inclosos en el Pla de serveis de la Diputació de Girona d’Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals:

 1. 1. Assistència en la definició i implantació del model de l’entitat local:
  1. Control intern
  2. Funció de comptabilitat
 2. 2. Assistència en l’exercici del control intern:
  1. Eina informàtica per a l’exercici del control intern en format electrònic
  2. Eina informàtica per a la realització de l’Auditoria de sistemes anual per a la verificació dels registres comptables de factures (Art. 12.3 L 25/2013)
  3. Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió
 3. 3. Assistència en l’exercici de la funció de comptabilitat i en la gestió patrimonial:
  1. Eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable
  2. Eina informàtica per a la gestió integral del patrimoni
 4. 4. Consultes:
  1. En matèria de control intern
  2. En matèria pressupostària i comptable
  3. En matèria de gestió patrimonial
 5. 5. Assistència tècnica als secretaris-interventors de la Diputació de Girona que facin la funció de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i funció comptable en les entitats locals eximides de l’obligació de crear o mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció
 6. 6. Recursos formatius:
  1. Formació en l’exercici del control intern i matèries relacionades
  2. Formació en la funció de comptabilitat i matèries relacionades
 7. 7. Recursos informatius
  1. Informació periòdica als ens locals (butlletí informatiu)
  2. Reculls de normativa
  3. Modelatge de documents i informació d’interès en matèria de control intern i de funció de comptabilitat
  4. Bases de dades i fonts d’informació en dades obertes (FAQs, manuals formatius)

A continuació podeu consultar la documentació següent:

Serveis i activitats

Dades de contacte