Assistència als òrgans interventors de les entitats locals

El Servei d'Assistència als òrgans interventors de les Entitats Locals és un Servei dependent de la Intervenció general de la Diputació de Girona que té com a objectiu assistir als òrgans interventors dels ens locals de la província de Girona, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, en l'exercici de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària, i de comptabilitat i gestió patrimonial, amb la finalitat d'establir uns procediments de control intern i de comptabilitat, una metodologia d'aplicació i uns criteris d'actuació homogenis a tot el territori.

Entenent que l'aplicació de les previsions contingudes a l'ordenament jurídic esdevenen un àmbit complex que requereix l'especialització adequada del personal local, així com la dotació dels mitjans materials necessaris per dur-les a terme, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el 22 de novembre de 2022 la modificació del Pla de Serveis d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona, incorporant l'assistència de la gestió patrimonial així com l'assistència material a les funcions de control intern i de funció comptable a l'òrgan interventor, fins aleshores no previstes en el Pla de serveis.

Per tant, el Pla de serveis queda estructurat amb els següents serveis, que poden sol·licitar les entitats locals de Girona:

 1. Recursos tècnics i materials
  1. Assistència tècnica
   1. En l'exercici del control intern
    1. Assistència tècnica i assessorament en matèria de control intern
    2. Subministrament d'eines informàtiques per a l'exercici del control intern en format electrònic
     • Subministrament d'una eina informàtica per a l'exercici del control intern on l'usuari podrà gestionar les tasques derivades de l'exercici del control intern
     • Activació del mòdul per a la realització de l'auditoria de sistemes anual per a la verificació dels registres comptables de factures, prevista com a una actuació obligatòria en l'exercici del control permanent planificable, en els termes que s'estableixen a l'article 12.3 de la L 25/2013, de factura electrònica
    3. Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió
   2. En l'exercici de la funció de comptabilitat i de gestió patrimonial
    1. Assistència tècnica i assessorament en matèria pressupostària i comptable
    2. Subministrament d'eines informàtiques per a l'exercici de la funció de comptabilitat
     • Subministrament d'una eina informàtica per a la gestió pressupostària i comptable, així com la seva instal·lació i posada en marxa
     • Activació del mòdul per a la gestió del cost efectiu dels serveis, així com la seva instal·lació i posada en marxa
    3. Subministrament d'una eina informàtica per a la gestió integral del patrimoni
  2. Assistència material
   1. Assistència íntegra a les funcions de control intern i comptable de l'òrgan interventor
   2. Assistència als secretaris interventors de la Diputació de Girona
 2. Recursos formatius
 3. Recursos informatius
  1. Informació periòdica als ens locals
  2. Reculls de normativa
  3. Modelatge de documents i informació d'interès
  4. Bases de dades i fonts d'informació en dades obertes

A continuació podeu consultar la documentació següent:

Serveis i activitats

Dades de contacte