Control intern

El control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària comprèn les funcions i competències atribuïdes per la normativa vigent en relació amb:

  • La funció interventora, que té per objecte controlar els actes de l’Administració que generen despeses, ingressos i pagaments, abans de ser aprovats, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusta a les disposicions aplicables en cada cas.
  • El control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament i la funció de control d’eficàcia. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen. 
    Aquest control té per objecte informar sobre la presentació adequada de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin aplicables i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos.
  • El control de les subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • L’emissió d’informes dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdit d’aquests.
  • L’emissió d’informes previs a la concertació i modificació de les operacions de crèdit.
  • L’emissió d’informes, dictàmens i propostes en matèria econòmica i financera que se li sol·licitin, així com el dictamen sobre si escau o no implantar nous serveis o reformar els existents a l’efecte d’avaluar la repercussió econòmica i financera i l’estabilitat pressupostària de les propostes.
  • L’emissió dels informes i dels certificats preceptius d’acord amb la normativa sobre estabilitat pressupostària i estabilitat financera i d'hisendes locals, així com la remissió als òrgans de l’Administració de l’Estat i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, que s’especifica en la normativa esmentada.

Per a l’exercici d’aquestes funcions, en data 20 de maig de 2014, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar una instrucció de control intern de la gestió econòmica de l’ens, dels seus organismes autònoms i de les entitats que en depenen, amb la finalitat d'ordenar el control intern de la gestió econòmica de la corporació i de les entitats que en depenen.

Serveis i activitats

Dades de contacte