Comptabilitat i pressupostos

El servei de comptabilitat comprèn les funcions i competències atribuïdes per la normativa vigent en relació amb les tasques següents:

 • Dur a terme i desenvolupar la comptabilitat financera i la d’execució del pressupost de l’entitat, d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.
 • Formar el compte general de la Diputació.
 • Confeccionar la liquidació del pressupost anual.
 • Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple de la corporació.
 • Coordinar les funcions o activitats comptables, emetre les instruccions tècniques oportunes i inspeccionar-ne l’aplicació.
 • Organitzar un sistema d’arxivament i conservació adequats de tota la documentació i la informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d’informació comptable.
 • Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents de la Diputació.
 • Elaborar la informació periòdica per al Ple sobre l’execució dels pressupostos i el moviment de la Tresoreria, a la qual fa referència l’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Elaborar l’avanç de la liquidació del pressupost corrent que cal unir al pressupost general de la Diputació, al qual fa referència l’article 18 b del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol i del títol VI de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.
 • Determinar l’estructura de l’avanç de la liquidació del pressupost corrent, al qual fa referència l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Gestionar el registre comptable de factures i fer-ne el seguiment per complir amb els objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, així com emetre els informes que la normativa exigeix.
 • Remetre la informació economicofinancera al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern, així com a altres organismes, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

Serveis i activitats

Dades de contacte