Intervenció General

La Intervenció General de la Diputació de Girona du a terme les funcions de control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària i de comptabilitat de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms, de les entitats que en depenen i de les entitats que s’hagin sectoritzat dins del sector institucional de la corporació. En la seva vessant d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, presta assistència en l’exercici del control intern a les entitats locals de la demarcació.

El detall de les diferents funcions de la Intervenció General de la Diputació de Girona es pot consultar a:

 

 

 

Més informació