Secretaria General

La Secretaria General presta el servei d’assessorament legal preceptiu, fe pública i d’altres funcions públiques necessàries establertes per la llei, l’exercici de les quals està reservat als funcionaris d’habilitació de caràcter nacional de conformitat amb el que disposa la Llei 7/85 reguladora de les bases del règim local i RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el seu règim jurídic .

Dirigeix i coordina les accions de millora dels procediments administratius i dels assumptes vinculats al règim jurídic de l’organització i del funcionament dels òrgans necessaris i complementaris de la Diputació. Dirigeix i coordina els serveis adscrits a la Secretaria General.

Funcions específiques:

 • Les corresponents a les funcions públiques necessàries reservades per la normativa vigent.
 • Emissió d'informes jurídics.
 • Assistència a la Presidència de la Diputació, i als òrgans col·legiats en els quals s’estructura, en les convocatòries dels ordres del dia.
 • Custòdia de la documentació íntegra dels expedients de convocatòria dels òrgans col·legiats.
 • Aixecament d’acta dels òrgans col·legiats i transcripció de les actes i resolucions dictades, funció certificadora dels actes i acords, així com dels antecedents, llibres i acords de la Diputació.
 • Remissió a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de la còpia o l’extracte dels actes i acords adoptats.
 • Anotació en els expedients de les resolucions i acords que recaiguin.
 • Assistència a la formalització de les licitacions, dels contractes i dels documents anàlegs en què intervingui l’entitat.
 • Custòdia del registre d’Interessos dels membres de la Diputació i de l’Inventari de Béns
 • Assistència al president/a i als diputats/des en els actes de signatura de convenis, contractes, escriptures i documents anàlegs.
 • L’elaboració de propostes de millora de la capacitat tecnicoorganitzativa de la Diputació, adreçada a l’increment de l’eficàcia dels procediments estructurals derivats del règim jurídic de l’organització i el funcionament de la Diputació.
 • La direcció, la coordinació i el control dels serveis adscrits a la Secretaria General i de les secretaries delegades de les comissions informatives de la Diputació, dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen.

Serveis i activitats

Dades de contacte