XALOC

La Xarxa Local de Municipis (XALOC) és un organisme autònom de la Diputació de Girona, creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona.

Les finalitats de XALOC són les següents:

  • Recaptar els tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin en la Diputació les seves competències en aquesta matèria.
  • Prestar els serveis de gestió tributària necessaris (informació cartogràfica de base, formació i manteniment de padrons, pràctica de liquidacions, revisió de reclamacions, inspecció) per aconseguir una recaptació més eficient.
  • Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de l'administració local i en matèries com ara organització, recursos humans, suport jurídic, econòmic i comptable (SAF).
  • Col·laborar amb altres administracions públiques de diferent àmbit territoria per aconseguir una millor i més eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral.
  • Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.

La prestació d'aquests serveis es fonamenta en els principis següents:

  • Principi de complementarietat: l'assistència complementa les actuacions o activitats municipals.
  • Principi de petició municipal: l'assistència ha de ser sol·licitada per l'entitat local.
  • Principi de proximitat: l'assistència es presta procurant l'acostament físic dels mitjans als municipis.