Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics són un servei especialitzat que, de manera transversal, vetllen per la correcció de les comunicacions escrites i per la unitat de criteri en els usos lingüístics de la Diputació i dels organismes que en depenen.

Els Serveis Lingüístics tenen les funcions següents:

  • Atendre consultes lingüístiques del personal de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.
  • Gestionar i supervisar les tasques de correcció i d’assessorament lingüístic de les produccions editorials, les normes articulades, el material gràfic i els textos web de la Diputació.
  • Gestionar les traduccions a altres llengües o d’altres llengües al català.
  • Elaborar i difondre criteris lingüístics i models de documents en català.
  • Promoure accions formatives en llengua catalana i difondre eines i recursos elaborats pels organismes que treballen pel foment de la llengua catalana.
  • Donar suport a les accions en què col·labori la Diputació, de promoció i foment de la llengua catalana.
  • Elaborar i ordenar el pla d’usos lingüístics de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.
  • Mantenir la interlocució tècnica amb els organismes que treballen per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana.

Serveis i activitats

Dades de contacte