Lleis que defineixen i emmarquen l'àmbit d'actuació de la Diputació

Les disposicions legislatives que recullen el marc jurídic de la Diputació són:

 • Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978.
 • Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per llei orgànica el 19 de juliol de 2006.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 5/1987, de 4 d'abril, de règim provisional de les competències de las diputacions provincials.
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFEL).
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació el 16 de juliol de 1985.
 • Llei 39/2015, 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalitat i sostenibilitat de l'administració local.

 

Article 36, sobre competències pròpies (Llei 7/1985), modificat per la Llei 27/2013:

«Són competències pròpies de la Diputació o entitat equivalent les que li atribueixin en aquest concepte les lleis de l'Estat i de les comunitats autònomes en els diferents sectors de l'acció pública i, en tot cas, les següents:

 1. La coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació integral i adequada a què es refereix l'apartat a del número 2 de l'article 31.
 2. L'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas garantirà en els municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de secretaria i intervenció.
 3. La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, si escau, supracomarcal, i el foment o, si escau, la coordinació de la prestació unificada de serveis dels municipis del respectiu àmbit territorial. En particular, assumirà la prestació dels serveis de tractament de residus en els municipis de menys de 5.000 habitants, i de prevenció i extinció d'incendis en els de menys de 20.000 habitants, quan aquests no els prestin.
 4. La cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social, i en la planificació al territori provincial, d'acord amb les competències de les altres administracions públiques en aquest àmbit.
 5. L'exercici de funcions de coordinació en els casos previstos en l'article 116 bis.
 6. L'assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i executiu, i de serveis de suport a la gestió financera dels municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
 7. La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
 8. El seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de la província. Quan la Diputació detecti que aquests costos són superiors als dels serveis coordinats o prestats per ella, oferirà als municipis la seva col·laboració per a una gestió coordinada més eficient dels serveis que permeti reduir aquests costos.
 9. La coordinació mitjançant conveni amb la comunitat autònoma respectiva, de la prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb població inferior a 5.000 habitants.

A l'efecte del que es disposa en les lletres a, b i c de l'apartat anterior, la Diputació o entitat equivalent:

 1. Aprova anualment un pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en l'elaboració del qual han de participar els municipis de la província. El pla, que haurà de contenir una memòria justificativa dels seus objectius i dels criteris de distribució dels fons, criteris que en tot cas han de ser objectius i equitatius i entre els quals hi haurà l'anàlisi dels costos efectius dels serveis dels municipis, podrà finançar-se amb mitjans propis de la Diputació o entitat equivalent, les aportacions municipals i les subvencions que acordin la comunitat autònoma i l'Estat amb càrrec als seus respectius pressupostos. Sense perjudici de les competències reconegudes en els estatuts d'autonomia i de les anteriorment assumides i ratificades per aquests, la comunitat autònoma assegura, al seu territori, la coordinació dels diversos plans provincials, d'acord amb el que es preveu a l'article 59 d'aquesta llei.
 2. Quan la Diputació detecti que els costos efectius dels serveis prestats pels municipis són superiors als dels serveis coordinats o prestats per ella, inclourà en el pla provincial fórmules de prestació unificada o supramunicipal per reduir els seus costos efectius.
 3. L'Estat i la comunitat autònoma, si escau, poden sotmetre les seves subvencions a determinats criteris i condicions en relació amb la utilització o l'ocupació, i tindran en compte l'anàlisi dels costos efectius dels serveis dels municipis.
 4. Assegura l'accés de la població de la província al conjunt dels serveis mínims de competència municipal i a la major eficàcia i economia en la prestació d'aquests mitjançant qualssevol fórmules d'assistència i cooperació municipal.
 5. Amb aquesta finalitat, les diputacions o entitats equivalents podran atorgar subvencions i ajudes amb càrrec als seus recursos propis per a la realització i el manteniment d'obres i serveis municipals, que s'instrumentaran a través de plans especials o altres instruments específics.
 6. Garanteix l'acompliment de les funcions públiques necessàries als ajuntaments i els dona suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'administració de l'Estat i la de les comunitats autònomes.
 7. Dona suport als ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i la realització d'activitats materials i de gestió, i les assumeix quan aquells les hi encomanin.»