Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona


Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui la Diputació de Girona a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Any
2015, 2019, 2022
Categoria
Ordenances > General de subvencions
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Presidència