Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

A l'aigua, la vida s'hi mou!


Descripció breu:

Descoberta d'un ecosistema aquàtic d'aigua dolça de l'entorn proper: l'indret, els animals i les plantes que hi viuen, l'entorn i la relació de les persones de l'aigua. N'analitzarem l'estat ecològic i detectarem si hi ha alguna problemàtica.


Lloc o equipament:

Espai exterior proper a una escola, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

Descobrir la biodiversitat que acull un ecosistema aquàtic d'aigua dolça proper al centre/escola/equipament. Valorar la importància dels éssers vius, els beneficis i l'interès ecològic dels ecosistemes aquàtics. Observar i identificar els elements naturals (inerts, animals i vegetals) i la interacció de les persones amb aquest ambient. Desenvolupar actituds proactives de respecte i estima cap als éssers vius. Detectar si l'indret pateix alguna problemàtica, sensibilitzar-se'n i comprometre's a dur a terme accions positives per preservar-lo.


Descripció de l'activitat:

Descobrim on som. Els éssers vius (animals i plantes): observació i identificació. Elements inerts. Relacions tròfiques entre els éssers vius. La xarxa tròfica de l'ecosistema, les cadenes alimentàries. L'estat de salut: anàlisi i classificació de l'ecosistema segons el seu estat ecològic. Agents bioindicadors: presència/absència de determinades espècies. Qualitat de l'aigua. Particularitats de l'ecosistema, potencialitats i debilitats: què hem de potenciar, donar a conèixer, preservar i/o protegir.


Materials utilitzats:

Guies d'identificació, claus dicotòmiques, lupes, pinces, comptagotes, safates, salabrets, sedassos, guants, tires reactives per a l'anàlisi de l'aigua, termòmetre, aigua destilada, pots de mostres i cintes mètriques.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: qualificació de l'estat ecològic de l'ecosistema aquàtic segons la classificació establerta.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. Activitat que es pot emmarcar en la Setmana de la Natura. Depenent de l'ecosistema, s'aconsella que els participants portin botes d'aigua i/o mitjons de recanvi.