Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Ecoauditoria exprés


Descripció breu:

Us proposem observar, estudiar i analitzar el vostre centre amb relació a quatre aspectes: l'aigua, l'energia, els materials i la mobilitat. Farem la diagnosi de la situació i d'aquí sortiran propostes concretes d'accions per a la millora ambiental.


Lloc o equipament:

Centre escolar, entitat o equipament municipal


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conscienciar de l'efecte positiu i negatiu que les accions quotidianes tenen en el medi ambient. - Implicar els usuaris d'un determinat equipament o centre en l'avaluació i la millora ambiental del seu propi espai. - Estimular canvis positius en els hàbits ambientals dels usuaris d'un determinat centre. - Aconseguir resultats concrets d'eficiència i estalvi de recursos. - Motivar el centre a la realització d'una ecoauditoria molt més profunda i completa que impliqui tota la comunitat vinculada al centre.


Descripció de l'activitat:

Procés que avalua la qualitat ambiental d'un equipament i planteja accions per millorar-la. Es treballa en relació amb els vectors següents: aigua, energia, materials i mobilitat. Tot plegat es fa des d'un punt de vista global, és a dir, tenint en compte tots els aspectes de la vida d'aquell centre o equipament: instal·lacions, compres, despeses, mesures d'eficiència i d'estalvi, ambientalització curricular i relació amb les institucions i/o organitzacions locals. Cal la implicació de tota la comunitat vinculada al centre per assolir l'efectivitat màxima del procés. L'activitat proposa un primer contacte amb la realització d'una ecoauditoria, a partir d'una activitat concreta i pautada. És, doncs, una ecoauditoria exprés. Consta de tres fases: 1. Estudi ambiental dels vectors d'aigua, energia, mobilitat i materials; 2. Diagnosi de la realitat del centre pel que fa als vectors estudiats; 3. Proposta de mesures de millora. Es treballarà en grups, repartint la feina, i al final es farà una posada en comú.


Materials utilitzats:

Fitxes guia per estudiar cada vector, material d'anàlisi i mesura, fitxes per sintetitzar la diagnosi i fitxes per recollir les propostes de millora.


Mecanismes d'avaluació:

Mecanisme d'avaluació: Dinàmica de percepció sobre la valoració que fan els participants de l'activitat i l'impacte que els ha provocat; la intenció de canvi d'hàbits a escala individual. Indicador: implementació de les propostes de millora resultants del treball dut a terme.


Observacions:

Compromís de la persona responsable de l'activitat per part de l'escola o l'entitat participant de realitzar i registrar l'indicador i comunicar-lo a l'Escola de Natura. Es recomana fer l'activitat en dos moments separats en el temps per comprovar les millores.