Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Els estanyols, tot un món!


Descripció breu:

Descoberta científica d'alguns dels estanyols i brolladors de la comarca que, amb l'estany de Banyoles, conformen la conca lacustre. Farem un treball experimental per estudiar-ne les particularitats, la fauna, la vegetació i els secrets que amaguen.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles i el sistema d'estanyols de la conca lacustre


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

De 5 a 6 h


Preu/alumne original:

11.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Entendre el concepte de conca lacustre com un tot que inclou diferents espais i elements. 2. Conèixer alguns dels estanyols de la conca lacustre de Banyoles, el seu funcionament i les seves particularitats. 3. Aprofundir en l'ecologia dels estanyols a través de l'observació i l'experimentació. 4. Fomentar actituds d'estima i valoració més gran d'aquests elements del patrimoni natural i prendre consciència de la seva importància ecològica. 5. Introduir-se en pràctiques científiques de mostreig i anàlisi de dades.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consta d'una unitat didàctica per al docent que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies de motivació, activitats de camp i activitats posteriors de síntesi i conclusió. El programa de les activitats de camp consisteix en: 1. Introducció al funcionament hidrogeològic de la conca lacustre de Banyoles. 2. El procés de formació dels estanyols. Vall de Sant Miquel de Campmajor. Estanyols negres i Coromina. 3. La vegetació i la fauna dels estanyols. Els aiguamolls de la Puda. Estanyols de la Cendra, d'en Montalt i brollador. 4. L'eutrofització a l'estanyol del Vilar. 5. Tipus d'aigües i microecosistemes. La riera del Castellar. Estanyols d'en Cisó, Nou i brollador. A cada estanyol es durà a terme alguna pràctica científica específica amb material experimental de camp.


Materials utilitzats:

Material de camp: giny de simulació del funcionament d'un estanyol, termòmetre, oxímetre, disc de Secchi, conductímetre, pots de mostres, làmines de formació dels estanyols, xarxa de plàncton, galleda amb corda, tires de pH i nitrats, clorur de bari, prismàtics i corda mesurada amb pes. Material per a l'alumnat: quadern de treball i làmines dels estanyols (un joc per grup).


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

Per visitar alguns dels estanyols caldrà disposar d'autocar o d'un altre mitjà de transport, que no està inclòs al preu.