Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

L'estany de Banyoles: activitats tradicionals lligades a l'aigua


Descripció breu:

Guiats per antigues activitats tradicionals, descobrirem quina ha estat i quina és la relació de les persones amb l'estany de Banyoles i tindrem la possibilitat d'aprendre tècniques artesanals lligades a l'aigua de l'estany: cistelleria, paper artesanal, tinció de draps i/o pesca.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles i el centre escolar o l'Escola de Natura


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

- Conèixer les principals característiques i singularitats socials i naturals de la zona lacustre de Banyoles. - Reconèixer l'estany de Banyoles com a font de recursos al llarg del temps. - Motivar el desig de conèixer algunes de les activitats tradicionals i antics usos dels recursos que ens ofereix l'estany de Banyoles. - Despertar l'interès pels valors ecològics i tradicionals de la zona lacustre a fi que reverteixi en la seva valoració i conservació.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consta d'una unitat didàctica per al mestre que inclou: objectius didàctics i continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals). Programes a escollir segons la temàtica que es vol treballar: - Les plantes aquàtiques. Característiques de les plantes que formen el cinyell de vegetació i funcions ecològiques. Taller d'elaboració de cistells, paneres i sonalls amb vímet. - Usos de l'aigua dels recs. Els recs, font de riquesa i motor industrial. La llotja del Tint. Fem tinció de draps. - Usos de l'aigua dels recs. Els recs, font de riquesa i motor industrial. Fem paper artesanal. - Els peixos de l'estany. Història de la pesca. Les pesqueres, característiques, històries i anècdotes. Visita a algunes pesqueres.


Materials utilitzats:

Làmines d'identificació de les plantes aquàtiques, mostres d'elements diversos fets amb matèries vegetals (joncs, vímets i balca), palanganes, aigua, vímet, cartrons, punxons, tisores, imatges d'antics usos de l'aigua, mostres de pells, làmina del roldor, llotja del tint, tint, guants, tints naturals, mostres de matèries vegetals, peces de roba, agulles, fil, gomes, pedres, làmina de la fabricació de paper, sedassos, paper triturat, premses, làmines de les espècies de peixos, fotos antigues de les pesqueres i arts de pesca antics.


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

Es recomana realitzar l'activitat en grup classe.