Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Escola de Natura de l'Estany de Banyoles

Pg. de la Draga, 5
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972581316
Fax:
correu@escolanaturabanyoles.org
www.escolanaturabanyoles.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Estudi científic dels ocells de l'estany


Descripció breu:

Activitats de coneixement i estudi dels ocells de la conca lacustre a través de la descoberta d'un projecte de recuperació d'una espècie o la pràctica de tècniques científiques d'estudi. Una proposta de metodologia i continguts segons el nivell educatiu: les cigonyes, els rapinyaires o l'anellament científic.


Lloc o equipament:

L'estany de Banyoles i l'entorn proper, el laboratori de l'Escola de Natura o l'entorn proper del centre escolar


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

De 3 a 4 h


Preu/alumne original:

9.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

7 €

* La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per escoles o instituts de les comarques de Girona és de fins al 70 % del preu, un màxim de 2,50 €/alumne per a les activitats de matí, 1,50 €/alumne per a les activitats de tarda i 4 €/alumne per a activitats de dia sencer (matí i tarda).


Objectius:

1. Augmentar el coneixement sobre l'estany de Banyoles i aprofundir en la comunitat ornitològica. 2. Conèixer els ocells més comuns de l'estany de Banyoles i el seu entorn. 3. Propiciar un acostament vivencial al món de les aus a través de la descoberta del procés de recuperació d'una espècie o la pràctica de tècniques d'estudi científic. 3. Ser conscient de la diversitat i la importància ecològica de les aus de la zona lacustre i incorporar actituds de respecte que reverteixin en la seva conservació.


Descripció de l'activitat:

Cada activitat consta d'una unitat didàctica que inclou: objectius didàctics, continguts (actitudinals, procedimentals i conceptuals), activitats prèvies de motivació, de camp i posteriors de síntesi i conclusió. Activitats de camp: Les cigonyes (CM): 1. Itinerari pel pla dels Estanyols. 2. El procés de recuperació d'una espècie emblemàtica. 3. Observació de les cigonyes. 4. La migració, un llarg camí. Els rapinyaires (CS): 1. Els ocells rapinyaires de la conca lacustre. Espècies i característiques. 2. Les egagròpiles: què són, quines espècies les fan i per què. 3. Dissecció i estudi d'una egagròpila. 4. Elaboració d'un mostrari de les restes trobades dins l'egagròpila. Identificació de micromamífers. Anellament científic (ESO): 1. Introducció a l'ornitologia. 2. Tècniques bàsiques d'anellament d'ocells. 3. Principals espècies d'ocells de la conca lacustre de Banyoles.


Materials utilitzats:

Materials de camp: imatges del procés de recuperació, anella de cigonya, prismàtics, jocs «Fem un niu» i «Ocells viatgers», retallable de la cigonya; mostres d'egagròpiles, maleta pedagògica d'estudi d'una egagròpila, DVD L'òliba de la col·lecció «Bèsties»; mostres de nius, ous i plomes, caixes niu i menjadores, recull d'imatges i cants dels ocells de l'estany, prismàtics, làmines d'identificació, guies de camp i material necessari per a la sessió d'anellament. Material per a l'alumne: quadern de treball, mostrari col·lecció.


Mecanismes d'avaluació:

Dinàmica final de valoració amb els participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes dels mestres participants. Qüestionari de revisió, valoracions i propostes de l'equip d'educadors. Reunió trimestral de l'equip pedagògic per revisar l'activitat, valorar les opinions i propostes rebudes, i incorporar, si escau, les millores i els canvis oportuns.


Observacions:

L'activitat d'anellament s'ha de dur a terme amb un sol grup i té un suplement. Es recomana portar prismàtics per a les activitats de les cigonyes i l'anellament.